Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, tự chủ trong đối ngoại, đoàn kết quốc tế và việc vận dụng trong tình hình hiện nay (17/11/2021)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà ngoại giao kiệt xuất, người sáng lập nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Trên cương vị Chủ tịch Đảng và Chủ tịch nước, Người luôn quan tâm chỉ đạo công tác đối ngoại, đoàn kết quốc tế nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của các nước và nhân dân thế giới trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Xuất phát từ truyền thống ngoại giao và thực tiễn Việt Nam, Người đề xuất và xây dựng nhiều nguyên tắc, quan điểm, lý luận về thời đại, về đường lối quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tư tưởng độc lập, tự chủ trong đối ngoại và hợp tác quốc tế đã trở thành “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt các hoạt động đối ngoại từ khi lập quốc đến nay.

Tọa đàm chia sẻ dự án với chủ đề “Tiếp cận hỗ trợ công nhân của các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động: Chia sẻ kết quả từ các dự án F.O.B, EWWB, QTU trong khuôn khổ dự án ECOW” (05/10/2021)

Trong khuôn khổ thực hiện dự án “Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân (ECOW)” do Liên minh châu Âu đồng tài trợ, chiều ngày 05/10/2021, Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) cùng các đối tác phối hợp với Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng, Viện Công nhân và Công đoàn, Trung tâm nâng cao chất lượng cuộc sống, tổ chức chia sẻ kết quả hoạt đông của 3 tiểu dự án với chủ đề “Tiếp cận hỗ trợ công nhân của các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động: Chia sẻ kết quả từ các dự án F.O.B, EWWB, QTU trong khuôn khổ dự án ECOW”. Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tuyến.