Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 04-2012

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. ĐỖ MINH HỢP & NGUYỄN CHÍ HIẾU                  

Nội dung của khái niệm “phát triển bền vững” và con đường đảm bảo tồn tại và phát triển tiếp theo của loài người.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

2. VŨ BÁ THỂ & HẢI NINH

WB và IMF với việc giải quyết khủng hoảng tài chính và nợ công hiện nay.

3. LƯU NGỌC TRỊNH & TRẦN ĐỨC VUI

Nợ công châu Âu: Khủng hoảng, cứu trợ và triển vọng.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

4. ĐẶNG VĂN CHƯƠNG & NGUYỄN THỊ VĨNH LINH Vai trò của Macau trong hệ thống thương mại Bồ Đào Nha ở châu Á thế kỷ XVI – XVII.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU 

5. NGUYỄN VĂN QUANG

Độc lập, tự chủ về đối ngoại của Việt Nam trong hội nhập quốc tế hiện nay.

6. NGUYỄN THỊ HẠNH

Hai mươi năm quan hệ Pháp – Việt Nam (1975 - 1995) (Phần một)

7. TRẦN THỊ KHÁNH HÀ

Việt Nam – Pháp: hướng tới quan hệ đối tác toàn diện.