Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 06-2012

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. NGUYỄN AN HÀ                                                            

Thúc đẩy hợp tác khoa học Việt Nam – Liên bang Nga – Mông Cổ.

2. ĐINH CÔNG TUẤN

Mô hình hội nhập của EU – ASEAN: So sánh những tương đồng, khác biệt và bài học kinh nghiệm cho ASEAN.

3. TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA

Tình hình chính trị - xã hội châu Âu cuối năm 2011 – nửa đầu năm 2012.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

4. ĐINH CÔNG HOÀNG

Văn hóa quản lý phương Đông và phương Tây: những so sánh bước đầu .

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

5. NGUYỄN VĂN TRUNG

Về cuộc đấu tranh chống phát xít ở châu Âu trong những năm 1939-1945 qua một số tờ báo cách mạng của Trung Kỳ.

6. PHAN VĂN RÂN & NGUYỄN THU HIỀN

Quan hệ chính trị - ngoại giao Việt – Anh trong thập niên đầu thế kỷ XXI và triển vọng.

QUAN HỆ VIỆT NAM – CHÂU ÂU 

7. NGUYỄN THANH ĐỨC

Đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam – tiếp cận từ góc độ lý thuyết.

8. NGUYỄN TRỌNG TÀI

Nguyên nhân và những hệ quả của tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng Việt Nam.