Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 02-2015

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. NGUYỄN AN HÀ

Tổng quan kinh tế Liên minh Châu Âu năm 2014 và dự báo năm 2015.

2. TRẦN THỌ QUANG & ĐÀO THỊ NGUYỆT HẰNG

Ngoại giao kinh tế - xu thế tất yếu trong quan hệ quốc tế.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. PHẠM THỊ THANH BÌNH & VŨ NHẬT QUANG

Tình hình nợ công châu Âu năm 2014 và nhân tố tác động.

4. ĐINH NGỌC THẮNG & HỒ THỊ NGA

Trưng cầu ý dân - lịch sử và xu hướng phát triển ở các nước châu Âu.

5. ĐẶNG THỊ KIM NGÂN

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của nguyên thủ quốc gia ở Pháp, Đức, Thụy Điển và gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. TRỊNH THỊ HIỀN & PHẠM THỊ KIM CƯƠNG

Quan điểm về Nhà nước của Chủ nghĩa Marx - Lenin qua một số tác phẩm kinh điển.

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

7. VŨ DƯƠNG HUÂN

Nhìn lại sự kiện Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ nhân dân công nhận Việt Nam đầu năm 1950.

7. LÊ THỊ HÀ XUYÊN

Việt Nam trên con đường nhận thức và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

8. ĐINH CÔNG HOÀNG

Cơ sở lý luận về rào cản thương mại đối với mặt hàng da giày xuất khẩu vào thị trường EU.

THÔNG TIN

9. VŨ THANH HÀ

Kết quả nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước mã số KX.01.09/11-15: “Khủng hoảng nợ cong ở một số nước Liên minh Châu Âu (EU) và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”.