Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 03-2015

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. PHƯƠNG MINH HÒA

Hội nhập quốc tế và mở rộng đối ngoại quốc phòng - an ninh bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

2. TRỊNH THỊ XUYẾN

Những thách thức đối với đảng chính trị ở một số nước châu Âu trong bối cảnh toàn cầu hóa.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. ĐINH CÔNG TUẤN

Khủng hoảng nợ châu Âu: Bài học và hàm ý chính sách trong quản lý nợ công ở Việt Nam.

4. NGUYỄN THANH LAN

Hợp tác xuyên biên giới: Khái niệm và các tiêu chí phân loại.

5. ĐÀO BẢO NGỌC

Học thuyết phân quyền và thực tiễn tổ chức bộ máy nhà nước trung ương ở một số quốc gia châu Âu.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. PHẠM QUANG MINH & BÙI HẢI ĐĂNG

Xây dựng bản sắc thông qua chính sách văn hóa - giáo dục: kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu.

7. HOÀNG VĂN TUYÊN

Chính sách hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ của một số quốc gia châu Âu.

8. TRẦN THỊ NHUNG

Tiến trình đi tới độc lập của Kosovo.

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

9. EVGHENHI KOBELEV

Nghiên cứu Việt Nam học ở Nga hiện nay: những vấn đề và nhiệm vụ.