Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 07-2015

20/09/2016

CHÍNH TRỊ - AN NINH CHÂU ÂU

1. PHƯƠNG MINH HÒA

Cách mạng Tháng Tám 1945 - thắng lợi của chủ nghĩa Marx - Lenin và đường lối cách mạng đúng đắn sáng suốt của Đảng ta.

2. ĐẶNG MINH ĐỨC

Một số điều chỉnh chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh mới.

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

3. ĐINH CÔNG TUẤN & PHẠM NGỌC TÂN

Những rủi ro chủ yếu trong quản lý nợ công ở Việt Nam hiện nay (rút ra từ nghiên cứu khủng hoảng nợ công ở châu Âu).

4. NGUYỄN VĂN LỊCH

Kinh tế EU 6 tháng đầu năm 2015.

5. NGUYỄN MẠNH HÀ

Những khó khăn và vai trò của thẩm phán trong việc áp dụng luật pháp EU ở các nước thành viên.

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

6. HÀ HỮU NGA

Văn hóa như một hệ giá trị phát triển cơ bản.

7. ĐỖ THỊ HƯỜNG

Diện mạo văn xuôi nữ Nga đương đại tại Việt Nam.

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

8. TRẦN THỌ QUANG

Quan hệ đối tác chiến lược - từ lý thuyết đến thực tiễn.

9. NGÔ VĂN CƯƠNG

Vấn đề và giải pháp phát huy nhân tố nội sinh để hội nhập kinh tế quốc tế thành công.