THƯ MỤC SÁCH THƯ VIỆN - VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU (Tháng 11-2016)

10/11/2016


00851 / VCHAU AU / Eng (US)

Môn loại: Kinh tế

Arestis, Philip ...

Alternative Perspectives on Economic Policies in the European Union / Philip Arestis, Malcolm Sawyer . - New York : Palgrave Macmillan, 2006 . - 208p.

Nhan đề dịch : Một viễn cảnh khác trong chính sách kinh tế của Liên minh Châu Âu

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0932

Từ khoá : Kinh tế, EU, Kinh tế vĩ mô, Tài chính, Hiến pháp, Chính sách tôn giáo, Chính sách nông nghiệp, Tôn giáo, Nông nghiệp, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về chính sách kinh tế vĩ mô và hiến pháp Châu Âu. Hệ thống tài chính: Miễn cưỡng và thay đổi cái khác. Cải cách chính sách tôn giáo ở Châu Âu: ẩn sâu dưới các cuộc tranh cãi. ấn định hay một lời đề nghị khác cho cấu trúc chính sách của Liên minh Châu Âu: Tại sao điều đó lại đúng trong việc hỗ trợ cả chính sách nông nghiệp và nghiên cứu chính sách đổi mới.

 

 

00852 / VCHAU AU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

Stefes, Christoph H.

Understanding Post-Soviet Transitions: Corruption, collusion and clietelism / Christoph H.Stefes . - New York : Palgrave Macmillan, 2006 . - 211p.

Nhan đề dịch : Hiểu sâu hơn về sự chuyển giao thời kỳ hậu Soviet: Tham nhũng, cấu kết, chủ nghĩa khách hàng

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0933

Từ khoá : Chính trị, Thời kỳ hậu Soviet, Tham nhũng, Chuyển giao chính trị, Mỹ, Georgia

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm những nội dung sau: Lý thuyết khung để hiểu sâu hơn về vai trò của tham nhũng trong sự chuyển giao thời kỳ hậu Soviet. Mỹ và Georgia từ khi độc lập. Hệ thống tham nhũng trong sự chuyển giao. Chuyển giao về chính trị và hệ thống tham nhũng ở Mỹ và Georgia.

 

 

00853 / VCHAU AU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

Sangiovanni, Mette Eilstrup

Debates on European Integration / Mette Eilstrup Sangiovanni . - New York : Palgrave Macmillan, 2006 . - 511p.

Nhan đề dịch : Những biên bản chính thức của Liên minh Châu Âu

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0935

Từ khoá : Chính trị, Chiến tranh, Thị trường chung Châu Âu, Kinh tế, Chủ nghĩa đa chính phủ

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần với nội dung chính sau: Những quan điểm của Châu Âu về hậu chiến và chiến tranh hiện tại. Lý thuyết về thị trường chung: Chức năng mới và những lời chỉ trích. Dự án năm 1992: Sự thương lượng giữa Chủ nghĩa siêu quốc gia với Chủ nghĩa đa chính phủ.

 

 

00854 / VCHAU AU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

Graziano, Paolo ...

European New Research Agendas / Paolo Graziano, Maarten P. Vink . - New York : Palgrave Macmillan, 2006 . - 419p.

Nhan đề dịch : Sự âu hoá-những vấn đề mới được nghiên cứu

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0936

Từ khoá : Chính trị, Thế giới thứ 3, Liên kết khu vực

Giới thiệu ND : Cuốn sách bao gồm những bài viết nói về Những thách thức của vấn đề mới được nghiên cứu. Thế giới thứ ba của lý thuyết hợp nhất khu vực. Lý thuyết Âu hoá. Phương pháp học. Lãnh thổ. Quốc gia và điều kiện. Điều chỉnh chính phủ

 

 

00855 / VCHAU AU / Eng (US)

Môn loại: Khoa học-Công nghệ

Iovine, John

Pic Miccrocontroller project book / John Iovine . - NewYork : The Mc Graw Hill companies, 2004 . - 275p.

Nhan đề dịch : Tìm hiểu máy tính - kiểm soát tầm vi mô

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0956

Từ khoá : Khoa học công nghệ, Máy vi tính, Phần mềm EPIC, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ lập trình

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu:1: Thiết bị con chíp trong máy vi tính. 2: Cài đặt phần mềm, soạn thảo căn bản. 3: Cài đặt phần mềm EPIC. 4: Lập mã. 5: Cách sử dụng DOS thay Windows để mã hoá, soạn thảo và lập trình. 6: Cách kiểm tra PIC. 7: PIC 16F84. 8:Lệnh. 9: Ngôn ngữ của PIC Basic. 10: Các lệnh khác trong PIC Basic Pro.

 

 

00856 / VCHAU AU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

Milland,Frances

Elections, Parties and Representation in Post - Commnist Europe / Frances Milland . - NewYork : Palgrave Macmilan, 2004 . - 350p.

Nhan đề dịch : Các cuộc tổng tuyển cử, Đảng phái chính trị và những đại diện tiêu biểu trong thời kì hậu Cộng sản ở Châu Âu.

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0753

Từ khoá : Chính trị, Đảng phái chính trị, Bầu cử, Quyền dân chủ, Thời kỳ hậu cộng sản, Tây Âu, Châu Âu, Nga, Hungary

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về các Đảng phái chính trị và sự phát triển của các Đảng phái chính trị, vai trò của việc bầu cử, cử chi và cơ chế bầu cử cũng như kết quả bầu cử. Giới thiệu về hệ thống các Đảng phái tiêu biểu ở 1 số nước :Nga, Hungary....

 

 

00857 / VCHAU AU / Eng (UK)

Môn loại: Lịch sử

Breuily, John

19th Century Germany: Policys, Culture and society 1780 - 1918 / John Breuily . - Lon don : Arnold, 2001 . - 187p.

Nhan đề dịch : Nước Đức thế kỉ 19: chính trị, văn hoá, xã hội năm 1780-1918

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0768

Từ khoá : Lịch sử, Văn hoá, Xã hội, Chính trị, Giai đoạn 1780-1918, EU, Đức, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách chia ra 2 phần: Phần 1: Giai đoạn 1780 - 1871: Giới thiệu nhà nước Đức ra đời, các nhà đứng đầu, xu hướng phát triển văn hoá thời kỳ Karin. Phần 2: Giai đoạn 1871 - 1918: Sự thống trị của hoàng đế Katharien, sự thay đổi xã hội, số lượng nhân khẩu gia tăng.

 

 

00858 / VCHAU AU / Eng (US)

Môn loại: Lịch sử

Carr, Edward Hallett

The Russian revolution from Lenin to Stalin(1917 - 1929)/ Edward Hallett Carr . - NewYork : Palgrave Macmilan, 2004 . - 200p.

Nhan đề dịch : Cuộc cách mạng Nga từ Lenin đến Stalin

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0757

Từ khoá : Lịch sử, Giai đoạn 1917-1927, Cách mạng, Lênin, Stalin, Nga

Giới thiệu ND : Cuốn sách đề cập đến cuộc cách mạng nước Nga từ thời kì Lênin đến thời kỳ Stalin (1917 - 1929). Đây là 1 giai đoạn lịch sử rộng lớn. Cuốn sách được chia nhỏ ra các giai đoạn lich sử: Cuộc cách mạng Bônsevich (1917 - 1923), thời kỳ chuyển giữa 2 thể chế (1923 - 1924), Sự thành lập nền kinh tế theo dự kiến (1926 - 1929)

 

 

00859 / VCHAU AU / Eng (UK)

Môn loại: Chính trị

Smiths, Granhan

The post- Soviet States mapping the politics of transition / Granhan Smiths . - London : Arnold, 1999 . - 259p.

Nhan đề dịch : Những nước Liên Xô cũ: Sắp xếp lại chính trị trong quá trình chuyển đổi

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0770

Từ khoá : Chính trị, Chuyển đổi chính trị, Nền dân chủ, Nga

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần chính : Phần 1:Thời kì sau chủ nghĩa thực dân và sự xác nhận chính trị của các quốc gia ; Phần2 : Những thử thách trong việc thử nghiệm nền dân chủ;  Phần 3: Nền kinh tế địa chính , thị trường doanh nghiệp tư nhân

 

 

00860 / VCHAU AU / Eng (US)

Môn loại: Kinh tế

Doing business in France . - Prince waterhouse : , 1995 . - 285p.

Nhan đề dịch : Làm kinh doanh ở Pháp

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0611

Từ khoá : Kinh tế, Thương mại, Đầu tư, Kinh doanh, EU, Pháp, Châu âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách đề cập những vấn đề kinh doanh tại Pháp như: luật kinh doanh, môi trường kinh doanh, đầu tư nước ngoài , những thuận lợi trong thương mại , thúc đâỷ đầu tư, ngân hàng và tài chính ,nhập khẩu, hệ thống thuế

 

 

00861 / VCHAU AU / Eng (US)

Môn loại: Xã hội

Waters,Sarah

Social movements in France towards a new citizenship / Sarah Waters . - Newyork : Palgrave Macmilan, 2003 . - 180p.

Nhan đề dịch : Phong trào xã hội ở Pháp hướng tới một quyền công dân mới

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0754

Từ khoá : Xã hội , Phong trào xã hội , Quyền công dân, EU, Pháp, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách tập trung vào giai đoạn mới của những phong trào đáng chú ý trong XH Pháp từ 10 đến 15 năm vừa qua. Đồng thời cũng cố gắng tạo ra những khả năng cảm nhận về các phong trào Pháp đương thời

 

 

00862 / VCHAU AU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị; Xã hội

Madara'sz, Jeannette.Z

Conflict and compromise in East Germany 1971-1989 a precarious stability / Jeannette Z.Madara'sz . - NewYork : Palgrave Macmilan, 2003 . - 276p.

Nhan đề dịch : Xung đột và thoả hiệp ở đông nước Đức giai đoạn 1971-1989.Sự ổn định tạm thời

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0759

Từ khoá : Chính trị, Giai đoạn 1971 -1989, Xã hội, Đức, Đông Đức

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về cơ cấu ,trách nhiệm ,những mối quan hệ và sự căng thẳng ở phía đông nước Đức ,Qua đó phân tích và mô tả rõ về khuynh hướng xã hôị và chính trị trong XH phía đông của Đức. Vấn đề chính ở đây là mất khả năng điều chỉnh một XH ngày càng phức tạp của chính phủ, sự tiếp tục phân chia xã hội trên cơ sở  những đặc quyền và những dòng thông tin gây ra sự thay đổi giữa chính phủ và XH. Ngoài ra vai trò của các tổ chức và các Viện cũng được phân tích để hệ thống chính trị rõ hơn

 

 

00863 / VCHAU AU / Eng (US)

Môn loại: Mở rộng EU

Nugent,Neil

European Union Enlargement / Neil Nugent . - NewYork : Palgrave Mamilan, 2004 . - 312p.

Nhan đề dịch : Mở rộng Liên minh Châu Âu

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0765

Từ khoá : Mở rộng EU, Luật pháp, Kinh tế, Chính trị, EU , Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách đề cập tới việc mở rộng Châu Âu và các vấn đề liên quan : thách thức và cơ hội , kinh tế, chính trị, ngân sách và luật pháp

 

 

00864 / VCHAU AU / Eng (US)

Môn loại: Nhà nước và Pháp luật

Bowen, Gordon; Sukys, Paul

Business Law with UCC applicaton / Gordon Brown; Paul Sukys . - Ohio : Mc graw_Hill, 1993 . - 81p.

Nhan đề dịch : Luật kinh doanh với ứng dụng UCC

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0636

Từ khoá : Pháp luật, luật kinh doanh

Giới thiệu ND : Cuốn sách viét về những vấn đề cơ bản của luật kinh doanh bao gồm 41 chương như : đạo đức và luật pháp, luật hình sự, luật dân sự, hợp đồng, hàng hoá, bảo vệ người tiêu dùng, quan hệ chủ và người làm thuê, bảo hiểm, thiết bị an ninh, vấn đề phá sản, quan hệ với đối tác tài chính, qui định của chính phủ

 

 

00865 / VCHAU AU / Eng (US)

Môn loại: Môi trường-Địa lý

 Department of economic and social Affairs

Trends insustainable development . - New york : United Nations, 2006 . - 25p.

Nhan đề dịch : Xu hướng phát triển bền vững

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0

Từ khoá : Môi trường, Bảo vệ môi trường, Phát triển bền vững, Báo cáo môi trường, Liên hiệp quốc

Giới thiệu ND : Báo cáo của Liên Hiệp Quốc về các xu hướng hiện nay và sự phát triển trong các lĩnh vực: Công nghiệp, năng lượng phục vụ phát triển bền vững,ô nhiễm không khí và biến đổi thời tiết.

 

 

00867 / VCHAU AU / Eng (US)

Môn loại: Kinh tế

World economic situation and prospects 2006 . - New york : United Nations, 2006 . - 162p.

Nhan đề dịch : Tình hình kinh tế thế giới và triển vọng trong năm 2006

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0

Từ khoá : Kinh tế , Phát triển kinh tế, Chính sách kinh tế, Triển vọng kinh tế, Quan hệ kinh tế, Năm 2006

Giới thiệu ND : Cuốn sách cung cấp cái nhìn tổng thể về tình hình kinh tế thế giới, triển vọng kinh tế trước mắt và những chính sách kinh tế then chốt mang tính toàn cầu, những vấn đề phát triển trên thế giới.

 

 

00868 / VCHAU AU / Eng (VN)

Môn loại: Chính trị; Kinh tế

 Viet NamEcademy of social sciences

Proceedings from third high level round table metting on 20 year review of Doi Moi . - lần 1 . - Hà Nội : Viện khoa học và xã hội Việt Nam, 2005 . - 169 p.

Nhan đề dịch : Cuộc họp cấp cao lần 3 về chủ đề Việt Nam - 20 năm chặng đường đổi mới

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0959, L 0960

Từ khoá : Chính trị, Chính sách chính trị, Hội nghị cấp cao, Kinh tế, Cải cách kinh tế, 20 năm đổi mới, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuộc họp cấp cao lần 3 về chủ đề 20 năm đổi mới của Việt Nam,gồm 3 phần:Phần 1: Các thủ tục khai mạc. Phần 2: Các phát biểu quan trọng.  Phần 3: Nội dung các buổi thảo luận

 

 

00871 / VCHAU AU / Eng (Us)

Môn loại: Kinh tế

Carey.Bill

Master of the big board / Bill Carey . - Cumberland House : Nash ville, 2005 . - 283p.

Nhan đề dịch : Ông chủ của 3 công ty lớn

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0948

Từ khoá : Kinh tế, Kinh doanh, Doanh nghiệp , Công ty, Jack C.massey, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu về cuộc đời,các mốc thời gian lớn và công việc kinh doang của Jack C. Massey- Nhà kinh doanh lớn ở Mỹ, một thành viên trong gia đình nhà Massey.

 

 

00875 / VCHAU AU / Eng (US)

Môn loại: Kinh tế

Schim, Stefan A

New rules for global market public and private Governance in the world economy / Stefan A. Schirm . - Newyork : Palgrave Macmillan, 2004 . - 265p.

Nhan đề dịch : Những nguyên tắc mới cho thị trường toàn cầu

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0751

Từ khoá : Kinh tế, Toàn câù hoá, Quản lí, Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân

Giới thiệu ND : Cuốn sách viết về vấn đề toàn cầu hoá đã mang lại những thay đổi như thế nào và diễn ra trên nhiều lĩnh vực ở các vùng miền, quốc gia, gồm 4 phần: P1:Nguyên nhân và chiến lược quản lí kinh tế toàn cầu . P2: Vai trò của nhà nước trong việc quản lí kinh tế. P3: Doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế toàn cầu. P4: Các tổ chức quốc tế và khu vực.

 

 

00876 / VCHAU AU / Eng (US)

Môn loại: Nhà nước và Pháp luật

Weiler, J.H.H; Wind Marlene

European Constituationlism Beyon The States / J.H.H Weiler ; Marlene Wind . - US : Cambridge university press, 2003 . - 244p.

Nhan đề dịch : Chủ nghĩa hợp hiến Châu Âu vượt khỏi phạm vi lãnh thổ

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0743

Từ khoá : Hiến pháp, Chủ nghĩa hợp hiến, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về hiểu biết của tác giả về những hiến pháp còn hiệu lực của Châu Âu và nỗi lo về sự mất đi của hiến pháp này bởi sự lựa chọn một nền hiến pháp Châu âu ổn định. Những lý luận về sự chuyển dịch của hiến pháp.

 

 

00877 / VCHAU AU / Eng (USA)

Môn loại: Chính trị; Kinh tế

Gillingham, John

European integration, 1950 - 2003 superstate or New Market Economy / John Gillingham . - US : Cambridge university, 2003 . - 588p.

Nhan đề dịch : Hợp nhất Châu Âu giai đoạn 1950 - 2003. Một nước thống trị hay nền kinh tế thị trường mới?

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0744

Từ khoá : Chính trị, Kinh tế, Hợp nhất Châu Âu, Lịch sử, Toàn cầu hoá, Châu âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách viết về lịch sử hợp nhất Châu âu từ 1950-2003, gồm 4 phần : p1: lịch sử của cộng đồng Châu âu. P2: tình hình châu âu, sự hợp nhất và thay đổi chế độ hiện hành vào những năm 70.  P3: chính thể hợp nhất mới. P4: thách thức và sự lệch hướng nhưng năm 90.

 

 

00878 / VCHAU AU / Eng (US)

Môn loại: Ngoại giao

Ulam, Adam B.

Expansion and coexistence Soviet foreign policy 1917-1973 / Adam B Ulam . - Newyork : Prege, 1968 . - 797p.

Nhan đề dịch : Sự bành trướng và tồn tại của chính sách đối ngoại Xô Viết 1917 - 1973

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0634

Từ khoá : chính sách đối ngoại, Quan hệ ngoại giao, Giai đoạn 1917-1973, Ngoại giao, Nga

Giới thiệu ND : Cuốn sách đề cập đến chính sách đối ngoại của Liên bang Xô Viết với các quốc gia trong và ngoài hệ thống Chủ Nghĩa Xã hội từ 1917- 1973.

 

 

00879 / VCHAU AU / Eng (US)

Môn loại: Kinh tế

Gual Jordi

Buiding a dynamic Europe / Jordi Gual . - Newyork : Cambridge university press, 2004 . - 170p.

Nhan đề dịch : Xây dựng Châu Âu hùng mạnh

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0740

Từ khoá : Kinh tế, Kinh tế vĩ mô, Thị trường lao động, Chính sách kinh tế, Kinh doanh

Giới thiệu ND : cuốn sách nói về những thách thức ở Châu Âu ngày nay, việc mở rộng Châu Âu đã đẩy lùi thời kỳ trì trệ trong quá khứ được thể hiện: Các sản phẩm gia tăng, số lượng công nhân nhiều. Cuốn sách cũng đề cập đến những vấn đề trong chính sách nền kinh tế vĩ mô ở Châu Âu, thị trường lao động, sự hợp nhất của thị trường ngân hàng EU.

 

 

00880 / VCHAU AU / Eng (Anh)

Môn loại: Khoa học-công nghệ

Bregelbauner,Peters; Bornas Susana

Innovation policies in Europe and the US . - Aldershot : Ashgate, 2003 . - 325p.

Nhan đề dịch : Chính sách đổi mới ở Châu Âu và Hoa Kỳ

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0731

Từ khoá : Khoa học công nghệ, Chính sách khoa học công nghệ, Quản lý khoa học, Đổi mới công nghệ, Châu Âu, Mĩ

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần: P1:thử nghiệm thực hiện chính sách khoa học công nghệ , công nghiệp ở Anh từ 1979-2000. P2: Bí mật chính sách khoa học của Mĩ. P3: Cải cách ở Pháp - tính trì trệ và sự vận động. P4: Chính sách cải cách ở Phần Lan. P5: Những thay đổi trong chính sách cải cách ở Đan Mạch để đối mặt với những thách thức của thị trường kinh doanh năng động. P6: Phát triển chính sách công nghệ ở Nertherlands...

 

 

00881 / VCHAU AU / Eng (US)

Môn loại: Khoa học-Công nghệ

Jure Ková; Jana; Picek,Jan

Robust statical methods with R . - Newyork : ChapmanHall , 2006 . - 195p.

Nhan đề dịch : Sức mạnh phương pháp thống kê với R

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0954

Từ khoá : Công nghệ, Thống kê, Phương pháp thống kê, Máy tính, Toán học

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về ngôn ngữ chương trình máy tính như: công cụ toám học, tính mạnh trong mô hình đường kẻ, tính mạnh của các thông số trong tính toán...

 

 

00882 / VCHAU AU / Eng (US)

Môn loại: Công nghiệp

Stevens,Handley

Transport policy in the Europe union / Handley Stevens . - Newyork : Palgrave Macmillan, 2004 . - 272p.

Nhan đề dịch : Chính sách vận tải ở EU

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0758

Từ khoá : Vận tải, Phương tiện giao thông, EU, Châu Âu

Giới thiệu ND : Chính sách vận tải ở EU từ 1958 qua đường: đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không

 

 

00884 / VCHAU AU / Eng (mỹ)

Môn loại: Tài chính-Tiền tệ

Malcom KnightArne B. PetesenRobert T.

Transforming financial systems in the Baltic,Russia and other countries of Soviet union / Knight Malcom, B.Petesen Arne, T. Robert . - Washington : International monetary fund, 1999 . - 157p.

Nhan đề dịch : Chuyển đổi hệ thống tài chính ở Baltic, Nga và các nước khác thuộc Liên Xô

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0738

Từ khoá : Tài chính, Ngân hàng, Baltic, Nga

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 8 phần: P1: khái quát. P2: hoạt động tiền tệ và các biện pháp bảo đảm của chính phủ. P3: Thị trường ngoại hối. P4:cải cách ngân hàng. P5: phát triển hệ thống thanh toán. P6: kiểm toán trong nước và kế toán ngân hàng trung ương. P7: khung pháp lí. P8:bảng giới thiệu

 

 

00885 / VCHAU AU / Eng (Mĩ)

Môn loại: Kinh tế; Xã hội

Real world microDollars and sense, 1996 . - 128p.

Nhan đề dịch : Thực tế thế giới vi mô

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0612

Từ khoá : Kinh tế, Xã hội

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 9 chương: C1:giới thiệu các khái niệm cơ bản. C2: Phân tích nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong 1 số lĩnh vực xã hội...

 

 

00886 / VCHAU AU / Eng (Anh)

Môn loại: Công nghiệp

Young Chan Kim

Japanese inward investment in UK cả manufacturing / Young Chan Kim . - Aldershot : Ashgate, 2002 . - 310p.

Nhan đề dịch : Đầu tư hướng nội của Nhật trong công nghiệp ôtô Anh

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0734

Từ khoá : Công nghiệp, Chế tạo ôtô, Đầu tư, Chính sách công nghiệp

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về chính sách công nghiệp ở Nhật, đầu tư nước ngoài ở Châu Âu, Quan hệ kinh tế Nhật và EU và công nghiệp ôtô ở EU

 

 

00887 / VCHAU AU / Eng (Anh)

Môn loại: Kinh tế

Neef, RainerManuela, Stanculescu

The social impact of informal economies in Eastern Europe / Rainer Neef, Stanculescu Manuela . - Aldershot : Ashgate, 2002 . - 310p.

Nhan đề dịch : Tác động xã hội tới nền kinh tế không chính thức ở Đông Âu

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0725

Từ khoá : Kinh tế, Xã hội, Tây Âu, Bungari, Hungari, Nga, Rumani

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về các nhân tố ảnh hưởng tới nền kinh tế không chính thức tại các nước: Hungari, Bungari, Nga; Thu nhập chính thức và không chính thức của các hộ gia đình ở những nước này

 

 

00888 / VCHAU AU / Eng (Mĩ)

Môn loại: Giáo dục; Lao động

Checchi, Daniele …

Education,training and laour market outcome in Europe / Daniele Checchi, Claudio Lucifora . – New York : Palgrave Macmillan, 2004 . - 214p.

Nhan đề dịch : Kết quả giáo dục, đào tạo, thị trường lao động ở Châu Âu

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0748

Từ khoá : Giáo dục, Lao động, Đào tạo, Giáo dục tư nhân, Thị trường lao động, Châu Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 2 phần: P1: Chất lượng đào tạo. P2: Kết quả giáo dục, đào tạo, thị trường lao động qua đó làm nổi bật lên 2 vấn đề vai trò và sự tác động của giáo dục tới thị trường lao động.

 

 

00889 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

Church, Clive H.

The poliics and government of Switzerland / Clive H. Church . - Newyork : Palgrave Macmillan, 2004 . - 285p.

Nhan đề dịch : Chính trị và chính phủ Thuỵ Điển

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0747

Từ khoá : Chính trị, Chính phủ, EU, Bắc Âu, Thuỵ Điển

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 4 phần: P1: Giải quyết bối cảnh ban đầu trong nền chính trị Thuỵ Điển. P2: Nhân tố ảnh hưởng. P3:hướng chỉ đạo trong tiến trình phát triển chính trị Thuỵ Điển. P4: Chính sách hướng ngoại

 

 

00890 / VCHAUAU / Eng (Canada)

Môn loại: Lao động; Môi trường-Địa lý

Krauss, Erich

Wall of Flame : The heroic battle to save southern california / Erich Krauss . - New Jersey : Jonh Wiley and Sons, 2006 . - 252 p.

Nhan đề dịch : Bức tường lửa

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0955

Từ khoá : Lao động, Lính cứu hoả, Hoả hoạn, Môi trường, Nam California, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách kể về lòng dũng cảm của những người lính cứu hoả dốc sức làm việc để dập tắt vụ hoả hoạn cứu thoát miền Nam California- Mỹ.

 

 

00891 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Khoa học-Công nghệ

Dragos, Manolescu ...

Pattern langueges of program design 5 / Manolecu Dragos, Voelter Markus, Noble James . - Boston : Addison Wesley, 2006 . - 596 p.

Nhan đề dịch : Ngôn ngữ lập trình của chương trình thiết kế 5

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 0952

Từ khoá : Công nghệ thông tin, Tin học, Máy vi tính, Ngôn ngữ lập trình, Phần mềm máy tính,

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về phần mềm ngôn ngữ lập trình cho máy tính, gồm 6 phần: P1: Các mô hình thiết kế. P2: Các loại mô hình chuyển đổi. P3: Các hệ thống tiếp nhận. P4: Các mô hình miền đặc biệt. P5: Các mô hình kiến trúc. P6: Siêu mô hình.

 

 

00892 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Văn hóa; Xã hội

Smith, Herry Nash Biên soạn ...

Popular culture and industrialims, 1865- 1890 / Herry Nash Smith . - Newyok : Newyok university prees, 1967 . - 503 p.

Nhan đề dịch : Nền văn hoá đại chúng và chủ nghĩa công nghiệp giai đoạn 1865- 1890

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 1037

Từ khoá : Văn hoá, Xã hội, Tôn giáo, Nghệ thuật, Chính sách xã hội, Chính sách nhập cư, Văn hoá đại chúng, Hệ thống công nghiệp, Công nghiệp

Giới thiệu ND : Chủ nghĩa dân tộc sự tiến bộ, kỹ thuật công nghệ; Những người khổng lồ của nhân loại; Đô thị nghười giàu và người nghèo đói; Những ấn tượng đặc trưng sâu sắc; Chính sách nhập cư; Sự chống đói; Quan điểm đối lập; Những tác phẩm nghệ thuật trong nền văn hoá đại chúng; Đức tin tôn giáo.

 

 

00893 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

Rommel, Ferdinand Miiller

New politics Western Euro / Ferdinand Miiller RommelWest View press a london, 1989 . - 226 p.

Nhan đề dịch : Nền chính trị mới ở Tây Âu

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 1067

Từ khoá : Chính trị, EU, Tây Âu

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về chính trị ở một số nước Tây Âu như: Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Italia...

 

 

00894 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Xã hội; Triết học

Parsons, Talatt

The structure of social action / Talatt Parsons . - Ilinnois : The Fnee Press Glenco, 1949 . - 817 p.

Nhan đề dịch : Cấu trúc của hoạt động xã hội

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 1047

Từ khoá : Xã hội, Chủ nghĩa thực chứng, Triết học, Chủ nghĩa duy tâm

Giới thiệu ND : Cuốn sách có nội dung chính sau: 1. Hoạt động lý thuyết của chủ nghĩa thực chứng. 2. Sự rõ nét của lý thuyết thuyết dân lập của hoạt động từ truyền thuyết chủ nghĩa thực chứng. 3. Sự rõ nét của lý thuyết thuyết dân lập của hoạt động từ truyền thuyết duy tâm.

 

 

00895 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

Abraham, David

The collapse of the Weimar republic / David Abraham . - Newyork : Holme  meier . - 352 p.

Nhan đề dịch : Sự sụp đổ của nước cộng hoà Weimar

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 1039

Từ khoá : Chính trị, Công nghiệp, Nông nghiệp, Kinh tế chính trị, Khủng hoảng chính trị, Cộng hoà Weimar

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 6 phần: Phần I: Nhà nước và giai cấp: lý thuyết và trường hợp của Weimar. Phần II: Sự mâu thuẫn trong lĩnh vực nông nghiệp. Phần III: Sự mâu thuẫn trong lĩnh vực công nghiệp. Phần IV: Sự mâu thuẫn giữa 2 lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Phần V: Sự nổi dậy cả lao động trung tâm của sự mâu thuẫn. Phần VI: Tìm kiếm khối liên minh có thể thực hiện được.

 

 

00896 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

Holland, Catherine A

The Body politic / Catherine A Holland . - Newyork : Routledge, 2001 . - 196 p.

Nhan đề dịch : Đoàn thể chính trị

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 1034

Từ khoá : Chính trị, Dân chủ, Mỹ

Giới thiệu ND : Cuốn sách trình bày các vấn đề như: Quá trình thành lập, quyền công dân và sự khác nhau trong khả năng sáng tạo của chính trị nước Mỹ. Trong đó có nội dung chính: Quá trình thành lập và những vấn đề trong quá khứ. Dựng lại nền chính trị và hậu quả của nó.

 

 

00897 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

Riker, William H.

The theory of political Coalitions / William H. Riker . - London : Male University Press, 1962 . - 300 p.

Nhan đề dịch : Học thuyết liên minh chính trị

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 1041

Từ khoá : Chính trị, Học thuyết chính trị, Chính trị học, Liên minh chính trị

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 10 phần nội dung chính và 2 phần phụ lục: 1. Viễn cảnh của nền chính trị học. 2. Nguyên lý số. 3. Bằng chứng của nguyên lý số. 4. Nghiên cứu và ứng dụng của nguyên lý số. 5. Mô hình năng động. 6. Chiến lược xây dựng liên minh. 7. Quãng thời gian và câu chuyện minh hoạ từ nền chính trị nước Mỹ. 8. Mô hình ổn định. 9. Những phần tử bất cập. 10. sự phản chiếu của việc kiểm soát lời kết của nước Mỹ trong các vấn đề thế giới.

 

 

00898 / VCHAUAU / Eng (US)

Môn loại: Chính trị

Lagueur, Walter

Euro since holes the sebirth of Europe / Walter Laqueur . - Newyork : Lenguin, 1980 . - 607 p.

Nhan đề dịch : Châu Âu từ sau thời kỳ Holes: Sự tái sinh của Châu Âu

Ký hiệu kho : VCHAU AU. L 1036

Từ khoá : Chính trị, Kinh tế, Xã hội, Văn hoá, Thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ 2, Giai đoạn 1955-1970, Châu Âu, Pháp, Đức, Anh

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về tình hình Châu Âu sau chiến tranh thế giới lần 2 gồm các vấn đề sau: 1. Thời kỳ hậu chiến. 2. Xu hướng kinh tế và xã hội. 3. Hiện trạng nền văn hoá. 4. Tình hình chính trị Châu Âu 1955- 1970.

 

00900 / VCHAUAU / eng (US)

Môn loại: Chính trị

Soe, Christian

Comparatire policis/Christian Soe . - New york : Dushkin/Mc Graw. Hill, 1997 . - 277 p.

Nhan đề dịch : So sánh chính trị

Ký hiệu kho : VCHAUAU. L 0627

Từ khoá : Chính trị, Bầu cử, Năm 1997, Anh, Đức, Nhật

Giới thiệu ND : Cuốn sách bao gồm các bài viết nói về chính trị, thể chế, bầu cử của Anh năm 1997. Ngoài ra còn có một số so sánh với nền chính trị của một số nước như: Đức, Nhật.