THƯ MỤC SÁCH THƯ VIỆN - VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU (Quý II-2018)

03/10/2018


THƯ MỤC SÁCH THƯ VIỆN - VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU (Quý II-2018)

1716 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Xã hội

Đỗ Thị Thạch

Phát huy nguồn lực tri thức nữ Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá / Đỗ Thị Thạch . - H : CTQG, 2005 . - 206 tr.

Từ khoá : Nguồn nhân lực, Phụ nữ, Tri thức, Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần: 1. Một số vấn đề chung về trí thức và trí thức nữ. 2. Đặc điểm vai trò của đội ngũ trí thức nữ và những vấn đề đặt ra hiện nay. 3. Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy nguồn lực tri thức nữ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Ký hiệu kho : V 2000

 

1717 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Tài chính-Tiền tệ

Đỗ Đức Minh

Tài chính Việt Nam 2001 -2010 / Đỗ Đức Minh . - H : Tài chính, 2006 . - 268 tr.

Từ khoá : Tài chính, Ngân hàng, Cải cách tài chính, Kinh tế, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 chương: 1. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính Việt Nam 2001 -2005. 2. Đánh giá tình hình thực tiễn kế hoạch phát triển tài chính 5 năm 2001 -2005. 3. Bối cảnh, mục tiêu và giải pháp phát triển tài chính giai đoạn 2006 -2010.

Ký hiệu kho : V 2001

 

1718 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Môi trường-Địa lý

Trần Thanh Lâm

Quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế / Trần Thanh Lâm . - H : Lao động, 2006 . - 290 tr.

Từ khoá : Môi trường, Quản lý môi trường, Kinh tế, Việt Nam, Đông Nam á

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1: Tổng quan về quản lý môi trường. Chương 2: Sử dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường. Chương 3: Khái quát về môi trường toàn cầu, khu vực và Việt Nam. Chương 4: Hiện trạng quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế ở Việt Nam. Chương 5: Các giải pháp đẩy mạnh sử dụng các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường ở Việt Nam.

Ký hiệu kho : V 2002

 

1719 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Bùi Xuân Lưu

Bảo hộ hợp lý nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế / Bùi Xuân Lưu . - H : NXB Thống kê, 2004 . - 360 tr.

Từ khoá : Nông nghiệp, Bảo hộ nông nghiệp, Hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam, Thế giới

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 4 chương: Chương 1: Bảo hộ và các phương thức bảo hộ nông nghiệp. Chương 2: Xu hướng bảo hộ nông nghiệp trên thế giới. Chương 3: Thực trạng bảo hộ nông nghiệp ở Việt Nam. Chương 4: Một số giải pháp bảo hộ hợp lý Nông nghiệp trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.

Ký hiệu kho : V 2003

 

1720 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Kinh tế

Nguyễn Công Thống

Lịch sử kinh tế thế giới - Việt Nam : Tài liệu tham khảo / Nguyễn Công Thống . - TP. HCM : Đại học kinh tế TP.HCM, 2004 . - 180 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Lịch sử kinh tế, Việt Nam, Thế giới

Giới thiệu ND : Cuốn sách viết về lịch sử kinh tế thế giới và Việt Nam các thời: cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại.

Ký hiệu kho : V 2004

 

1721 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Chính trị

Nguyễn Đăng Dung

Thể chế chính trị / Nguyễn Đăng Dung, Bùi Ngọc Sơn . - H : Lý luận chính trị, 2004 . - 299 tr.

Từ khoá : Chính trị, Thể chế chính trị

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Khái quát chung về thể chế chính trị. Phần 2: Các thể chế chính trị cơ bản: về hành vi, tổ chức.

Ký hiệu kho : V 2005

 

1722 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Thương mại

Đinh Thị Mỹ Loan

Chủ động ứng phó với các vụ kiện chống bán phá giá trong thương mại quốc tế / Đinh Thị Mỹ Loan . - H : Lao động xã hội, 2006 . - 485 tr.

Từ khoá : Thương mại, Thị trường, Xuất khẩu, Chống bán phá giá, Luật thương mại, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về bán phá giá trong thương mại quốc tế. Chương 2: Thực trạng và bài học kinh nghiệm ứng phó với các vụ kiện chống bán phá của một số nước. Chương 3: Đề xuất các giải pháp chủ động ứng phó với các vụ kiện chống bán phá giá với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam.

Ký hiệu kho : V 2006

 

1723 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Ngoại giao

Vụ tuyên truyền và hợp tác quốc tế

Đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới / Vụ tuyên truyền và hợp tác quốc tế . - H : CTQG, 2005 . - 388 tr.

Từ khoá : Ngoại giao, Chính sách đối ngoại, Quan hệ ngoại giao, Hợp tác quốc tế, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách đề cập đến nhiều nội dung quan trọng trong quan hệ, hợp tác giữa nước ta với hầu hết các nước, khu vực, tổ chức và diễn đàn quốc tế trong gần 20 năm nay.

Ký hiệu kho : V 2007

 

1724 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Lịch sử

Nguyễn Văn Tân

Lược sử Hà Nội / Nguyễn Văn Tân b.s . - H : Nxb Từ điển Bách khoa, 2007 . - 766 tr.

Từ khoá : Lịch sử, Văn hoá, Hà Nội

Giới thiệu ND : Cuốn sách viết về Hà Nội dưới các thời kỳ lịch sử: Từ cội nguồn đến buổi đầu dựng nước và qua các thời kỳ: Lý, Trần, Lê, Nguyễn, thời Pháp thuộc, thời chống Mỹ, xây dựng Chủ nghĩa xã hội, đổi mới và trong tương lai.

Ký hiệu kho : V 2008

 

1725 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Kinh tế

Trần Thọ Đạt

Các quy mô tăng trưởng kinh tế : Sách chuyên khảo / Trần Thọ Đạt . - H : NXB Thống kê, 2005 . - 286 tr.

Từ khoá : Tăng trưởng kinh tế, Mô hình kinh tế, Kinh tế, Thế giới

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu và trình bày cơ sở lý thuyết của các mô hình tăng trưởng nổi tiếng trên thế giới từ trước đến nay. ý nghĩa và ứng dụng của chúng trong việc xây dựng chính sách đã được thực hiện ở trong và ngoài nước trong nhiều thập kỷ qua, nhằm mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ký hiệu kho : V 2010

 

1726 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Khoa học-Công nghệ

Phan Xuân Dũng

Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ ở Việt Nam / Phan Xuân Dũng, Hồ Thị Mỹ Duệ . - H : CTQG, 2006 . - 303 tr.

Từ khoá : Khoa học, Công nghệ, Việt Nam, Thế giới

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 4 chương: 1. Một số vấn đề cơ bản về đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 2. Một số hoạt động đánh giá nhiệm vụ khoa học - công nghệ của một số nước và khu vực trên thế giới. 3. Thực trang công tác đánh giá nhiệm vụ khoa học - công nghệ ở Việt Nam. 4. Kiến nghị, chủ chương và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đánh giá nhiệm vụ khoa học - công nghệ.

Ký hiệu kho : V 2012

 

1727 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Thương mại; Nông-Lâm-Ngư nghiệp

Ban Tư tưởng - Văn hoá trung ương

Việt Nam - WTO. Những cam kết liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp / Ban Tư tưởng - Văn hoá trung ương . - H : CTQG, 2007 . - 285 tr.

Từ khoá : Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn, Doanh nghiệp, Thương mại, Hội nhập kinh tế quốc tế, WTO, Gia nhập WTO, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về một số điểm chung WTO và việc Việt Nam đàm phán gia nhập tổ chức này, cơ hội và thách thức. Những cam kết liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp.

Ký hiệu kho : V 2013

 

1728 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Quan hệ ngoại giao

"Liên Xô" - một từ không bao giờ quên : Hồi ký . - H : CTQG, 2007 . - 551 tr.

Từ khoá : Quan hệ ngoại giao, Chính sách đối ngoại, Hồi ký, Hồ Chí Minh, Nga, Việt Nam

Giới thiệu ND : Đây là cuốn hồi ký nói về Liên Xô: mối quan hệ và tình cảm cao đẹp của Việt Nam với Liên Xô.

Ký hiệu kho : V 2015

 

1814 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Chính trị

Lown, Bernard

Hoà bình niềm mơ ước của nhân loại / Bernard Lown; Nguyễn Kim Dân d. . - H : Từ điển bách khoa, 2007 . - 559 tr.

Từ khoá : Chính trị, Hoà bình, Nhân loại

Giới thiệu ND : Cuốn sách là những đoạn trích và những hình ảnh để chứng minh sự khao khát hoà bình của nhân loại: Giấc mơ, cơn ác mộng, đánh thực lương tâm.

Ký hiệu kho : V 2009

 

1816 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Chính trị

Trung tâm thông tin - Thư viện và nghiên cứu khoa học

Nghị Viện Châu Âu / Trung tâm thông tin - thư viện nghiên cứu khoa học . - H : CTQG, 2007 . - 295 tr.

Từ khoá : Chính trị, Nghị viện, Thể chế chính trị, Đảng phái chính trị, Hợp tác chính trị, Châu Âu, Đông Nam á

Giới thiệu ND : Cuốn sách bao gồm những thông tin, kiến thức cơ bản nhất về Nghị Viện Châu Âu: lịch sử hình thành, vai trò, chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chế độ bầu cử, hệ thống chính đảng, các thủ tục hoạt động và các quan hệ hợp tác của Nghị Viện Châu Âu.

Ký hiệu kho : V 2014

 

1819 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Tài liệu có nội dung tổng hợp

Nguyễn Trọng Chuẩn

Những vấn đề toàn cầu trong hai thập niên đầu của thế kỷ XXI / Nguyễn Trọng Chuẩn . - H : CTQG, 2006 . - 439 tr.

Từ khoá : Toàn cầu hoá, Thế kỷ 21

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 4 chương: Chương I: Những vấn đề toàn cầu và những nhân tố tác động đến chiều hướng phát triển của các vấn đề toàn cầu hoá trong hai thập niên của thế kỷ XXI. Chương II: Những vấn đề toàn cầu nổi lê trong hai thập niên đầu của thế kỷ XXI. Chương III: Phương thức giải quyết vấn đề toàn cầu và một số kinh nghiệm quốc tế.

Ký hiệu kho : V 2011

 

1821 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Lịch sử

Lược sử thế giới : Sách tham khảo / Nguyễn Hiếu Nghĩa d. . - H : Từ điển bách khoa, 2007 . - 519 tr.

Từ khoá : Lịch sử, Thời cổ đại, Thế giới

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm nội dung sau: Thế giới cổ đại: thời tiền sử - năm 500 TCN. - Thế giới cổ đại 500 TCN - 700.- Kỷ nguyên tín ngưỡng : 500 - 1500.- Từ thập tự chính đến Colombus: 960 -1644.- Thực dân thuộc địa hoá tân thế giới :.1455 - 1857.- Kỷ nguyên đế quốc chủ nghĩa 1750 - 1917. Xung đột toàn cầu 1900 - 1945. Tiến tới thiên niên kỷ mới: 1945 đến nay.

Ký hiệu kho : V 2016

 

1865 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Nhà nước và pháp luật

Lê Cảm

Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền : Sách chuyên khảo / Lê Cảm, Nguyễn Ngọc Chí . - H : Đại học quốc gia Hà Nội, 2004 . - 555 tr.

Từ khoá : Cải cách luật pháp, Tư pháp, Nhà nước pháp quyền, Tư pháp hình sự, Tư pháp dân sự, Lao động, Kinh tế, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về vấn đề cải cách tư pháp. Cải cách tư pháp trong lĩnh vực tư pháp hình sự, dân sự, tố tụng kinh tế, lao động và đất đai.

Ký hiệu kho : V 2017

 

1958 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Thương mại

Võ Đại Lược

Trung Quốc sau khi gia nhập WTO thành công và thách thức. / Võ Đại Lược . - H : NXB thế giới, 2006 . - 255tr.

Từ khoá : Thương mại, Gia nhập WTO, WTO, Cải cách chính phủ, Cải cách thể chế, Cải cách doanh nghiệp, Trung Quốc

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm những nội dung sau: - Cam kết của Trung Quốc với WTO và việc thực hiện cam kết, tác động việc thực hiện cam kết WTO, những vấn đề và giải pháp. - Cải cách chính phủ ở Trung Quốc sau khi gia nhập WTO, những thách thức buộc phải cải cách chính phủ. - Trung Quốc với việc sửa đổi pháp luật sau khi gia nhập WTO. - Khu vực doanh nghiệp Trung Quốc, tiếp tục điều chỉnh cải cách thích ứng và phát triển.

Ký hiệu kho : V 2041

 

1959 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Thương mại

Nguyễn Hữu Khải

Quản lý hoạt động nhập khẩu - cơ chế chính sách và biện pháp. : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hữu Khải; Vũ Thị Hiền; Đào Ngọc Tiến . - H : NXB thống kê, 2007 . - 351tr.

Từ khoá : Thương mại, Xuất khẩu, Nhập khẩu, Quy định quốc tế, Quản lý thương mại

Giới thiệu ND : Cuốn sách trình bày: - Cơ sở lý luận về cơ chế và chính sách quản lý nhập khẩu. - Kinh nghiệm quản lý hoạt động nhập khẩu của một số nước trên thế giới. - Thực trạng cơ chế chính sách và các biện pháp quản lý hoạt động nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. - Một số đề xuất đối với việc hoàn thiện cơ chế và các biện pháp quản lý nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Ký hiệu kho : V 2037

 

1960 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Khoa học-Công nghệ; Kinh tế

Berner, Georg

Quản lý trong 20 thập kỷ những điều quan trọng trong tương lai. / Georg, Berner . - H : NXB Bưu điện, 2007 . - 295tr.

Từ khoá : Công nghệ, Dự báo khoa học, Quản lý, Doanh nghiệp, Kinh doanh

Giới thiệu ND : Cuốn sách với nội dung chính sau: - Hành trang cho tương lai, nhìn về ngày mai, nhìn về tương lai của những xu hướng hiện tại. - Định luật Moor, linh kiện và máy tính mới, phương tiện lưu trữ. - Các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống.

Ký hiệu kho : V 2038

 

1961 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Kinh tế

Ge'ne'reux, Jacques

Các qui luật đích thực của nền kinh tế. / Jacques, Ge'ne'reux . - H : NXB thế giới, 2005 . - 370tr.

Từ khoá : Kinh tế, Quy luật kinh tế

Giới thiệu ND : Cuốn sách trình bày các qui luật của nền kinh tế là do con người sáng tạo ra. Cái có giá trị thực sự lại không có cái giá trị của nó. Qui luật mất cân bằng. Thị trường không làm ra hạnh phúc. Hiệu quả đích thực, cạnh tranh xấu, cạnh tranh tốt...

Ký hiệu kho : V 2039

 

1962 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Khoa học-Công nghệ

Michalko, Michael

Đột phá sức sáng tạo bí mật của những thiên tài sáng tạo. / Michael Michalko . - H : NXB tri thức, 2007 . - 318tr.

Từ khoá : Khoa học, Thiên tài, Phát minh khoa học

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về ý tưởng của các thiên tài được hình thành như thế nào?

Ký hiệu kho : V 2036

 

1963 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Tài chính-Tiền tệ

Nguyễn Bình Giang.

Tiền và kiếm tiền thời hội nhập. / Nguyễn Bình Giang . - H : Giao thông vận tải, 2007 . - 459tr.

Từ khoá : Tiền tệ, Hội nhập kinh tế

Giới thiệu ND : Cuốn sách trình bày bối cảnh hội nhập nền kinh tế mới, các chủ thể mới của nền kinh tế. Tiền và tài sản...

Ký hiệu kho : V 2040

 

1964 / VCHAUAU / Vie (Vn)

Môn loại: Thương mại

Viện khoa học xã hội Việt Nam.

Chiều hướng cải cách và phát triển của APEC những ý tưởng mới xây dựng kế hoạch hành động Hà nội và thực hiện lộ trình Busan. / Viện khoa học xã hội Việt Nam . - H : KHXH, 2006 . - 283tr.

Từ khoá : Kinh tế, Hợp tác kinh tế, Thương mại, Hiệp định thương mại, Cải cách APEC, Phát triển APEC, APEC, Lộ trình Busan, Liên kết khu vực, Châu á-Thái Bình Dương

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về chiều hướng phát triển của APEC. Xu hướng hình thành các hiệp định thương mại tự do (FTA/RTA)trong khu vực Châu á Thái Bình Dương: Những thực tiễn tốt và mô thức hình thành. Hiện thực hoá lộ trình Busan, những đề xuất mới về, thuận lợi hóa thương mại và xây dựng năng lực. Một số giải pháp lựa chọn hướng tới xây dựng kế hoạch hành động Hà nội.

Ký hiệu kho : V 2035

 

1966 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Thương mại

Đinh Văn Thành

Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam. / Đinh Văn Thành c.b . - H : NXB thế giới, 2007 . - 206tr.

Từ khoá : Thương mại, Thị trường cao su, Sản xuất cao su, Xuất khẩu cao su, Cao su, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về thị trường cao su tự nhiên thế giới, tình hình cung cầu, giá cả trên thị trường cao su tự nhiên trên thế giới. Thực trạng sản xuất và xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam. Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam.

Ký hiệu kho : V 2027

 

1967 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Thương mại

Tác động của việc gia nhập WTO đến lao động nông nghiệp Việt Nam. : Chuyên đề phụ vụ lãnh đạo . - H : Bộ văn hoá thông tin, 2007 . - 82tr.

Từ khoá : Thương mại, Nông nghiệp, Lao động, Nông nghiệp, Kinh tế, Gia nhập WTO, WTO, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 chương: - Tổng quan về thực trạng kinh tế nông nghiệp và lao động nông nghiệp của nước ta. - Cam kết của Việt Nam về nông nghiệp và những tác động tích cực của việc gia nhập WTO đối với lao động nông nghiệp. - Thách thức của việc gia nhập WTO đối với lao động nông nghiệp.

Ký hiệu kho : V 2025

 

1968 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Vì khả năng phát triển kinh tế thế giới năm 2007 và những tác động đến nền kinh tế Việt Nam. : Chuyên đề phụ vụ lãnh đạo . - H : Bộ văn hoá thông tin, 2007 . - 92tr.

Từ khoá : Kinh tế, Phát triển kinh tế, Thương mại, Vốn đầu tư, Tài chính, Tiền tệ, Liên kết kinh tế, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách khái quát khả năng phát triển kinh tế thế giới năm 2007. Xu thế phát triển thương mại toàn cầu và khả năng hoàn thành mục tiêu xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2007. Dòng chảy vốn đầu tư trên thế giới và khu vực. Diễn biến tình hình tài chính tiền tệ quốc tế và những tác động của nó...

Ký hiệu kho : V 2023

 

1969 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Môi trường-Địa lý

Jenkins, Ruth

Các nước trên thế giới: Nga / Ruth Jenkins . - H : NXB thế giới, 2007 . - 61tr.

Từ khoá : Lịch sử, Văn hoá, Du lịch, Năng lượng, Công nghiệp, Giao thông, Nga

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu về Liên bang Nga. Lịch sử đầy biến động, cảnh quan thiên nhiên và khí hậu, dân cư, nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, năng lượng và các nguồn tài nguyên, công nghiệp, giao thông...

Ký hiệu kho : V 2030

 

1970 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Môi trường-Địa lý

Schanz, Sonja

Các nước trên thế giới: Đức / Sonja Schanz, Gerry Donalson . - H : NXB thế giới, 2007 . - 60tr.

Từ khoá : Lịch sử, Xã hội, Du lịch, Văn hoá, Kinh tế, Công nghiệp, Năng lượng, Môi trường, Đức, EU

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu về nước Đức: các thời kỳ trong quá khứ, địa lý tự nhiên, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, kinh tế và công nghiệp, tài nguyên, năng lượng và môi trường...

Ký hiệu kho : V 2031

 

1971 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Môi trường-Địa lý

Prosser, Robert

Các nước trên thế giới: Pháp / Robert, Prosser . - H : NXB thế giới, 2007 . - 61tr.

Từ khoá : Lịch sử, Xã hội, Du lịch, Văn hoá, Nông nghiệp, Năng lượng, Môi trường, Pháp, EU

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu nước Pháp: cảnh quan thiên nhiên và khí hậu, dân cư, nông nghiệp, giải trí, du lịch, đô thị, giao thông, năng lượng và môi trường...

Ký hiệu kho : V 2029

 

1972 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Môi trường-Địa lý

Bowden, Rob

Các nước trên thế giới: Anh / Rob Bowden . - H : NXB thế giới, 2007 . - 59tr.

Từ khoá : Lịch sử, Xã hội, Du lịch, Văn hoá, Kinh tế, Xã hội, Môi trường, Anh, EU

Giới thiệu ND : Cuốn sách giới thiệu về nước Anh: cảnh quan thiên nhiên và khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, dân số và thay đổi về dân số, kinh tế, giao thông và cơ sở hạ tầng, tình trạng xã hội và môi trường...

Ký hiệu kho : V 2028

 

1973 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Tài chính-Tiền tệ; Nhà nước và pháp luật

Paul valette, Jean

Pháp luật về quản lý các thị trường tài chính. : Sách tham khảo / Jean, Paul valette . - H : CTQG, 2007 . - 311tr.

Từ khoá : Pháp luật, Tài chính, Thị trường tài chính, Quản lý tài chính, Quản lý thị trường, Pháp

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về : Sự phát triển của hoạt động điều tiết các thị trường tài chính. Pháp luật về quản lý các thị trường tài chính ở Pháp thế kỷ 20. Cải cách quản lý thị trường tài chính của cộng hòa Pháp. Vai trò điều tiết về mặt pháp lý của cơ quan quản lý thị trường.

Ký hiệu kho : V 2032

 

1974 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2007 trong quý II và dự báo thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2007. : Chuyên đề phục vụ lãnh đạo . - H : Bộ văn hoá thông tin, 2007 . - 99tr.

Từ khoá : Kinh tế, Phát triển kinh tế, Dự báo kinh tế, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần: Đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế năm 2007 trong quý II. Dự báo khả năng phát triển kinh tế quý III năm 2007. Đề xuất một số giải pháp để xem xét trong chỉ đạo thực hiện kế hoạch quý III năm 2007.

Ký hiệu kho : V 2024

 

1975 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Tài chính-Tiền tệ

Huy Nam

ẩn số động lực trong phát triển kinh tế / Huy Nam . - H : NXB Thanh niên, 2007 . - 255 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Tiền tệ, Thị trường chứng khoán, Tài chính, Hệ thống ngân hàng, Phát triển kinh tế

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về bối cảnh kinh tế doanh nghiệp Mỹ hoạt động đầu tư và lợi nhuận, nhu cầu vốn, vấn đề tiết kiệm và đầu tư, tiền tệ và bối cảnh, hệ thống ngân hàng liên bang Mỹ,... cải cách và hội nhập chưa bao giờ là chuyện cũ, phát triển liên lập hay tự lập, thị trường chứng khoán: bước chuyển lạc quan trong thử thách, chữ tầm liền với chữ tâm...

Ký hiệu kho : V 2049, V 2048

 

1976 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế; Chính trị

Nguyễn Xuân Thắng

Kinh tế, chính trị thế giới năm 2006 và triển vọng năm 2007 / Nguyễn Xuân Thắng; Nguyễn Hồng Sơn . - H : KHXH, 2007 . - 248tr.

Từ khoá : Kinh tế, Chính trị, Quan hệ kinh tế, Chính trị quốc tế, Việt Nam, Thế giới

Giới thiệu ND : Cuốn sách đưa ra những đánh giá tổng quan về kinh tế và chính trị thế giới năm 2006 gồm những phần chính sau: Tổng quan về kinh tế thế giới năm 2006. Tổng quan về chính trị thế giới năm 2006. Những đặc điểm chủ yếu của các quan hệ kinh tế quốc tế năm 2006. Những đặc điểm chủ yếu của chính trị quốc tế năm 2006. Triển vọng kinh tế và chính trị thế giới năm 2007 và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam.

Ký hiệu kho : V 2046

 

1978 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Ngô Xuân Bình

Những xu hướng phát triển kinh tế chủ yếu ở khu vực Đông Bắc á. / Ngô Xuân Bình Ch.b . - H : KHXH, 2007 . - 287tr.

Từ khoá : Kinh tế, Kinh tế khu vực, Phát triển kinh tế, Toàn cầu hoá, Khu vực hoá, Liên kết khu vực, Chính sách kinh tế, Đông Bắc á

Giới thiệu ND : Cuốn sách trình bày bối cảnh quốc tế và khu vực tác động tới sự phát triển kinh tế khu vực Đông Bắc á: Toàn cầu hoá, khu vực hoá và những tác động, tác động của các đối tác lớn tới viễn cảnh kinh tế Đông Bắc á. Những xu hướng phát triển chủ yếu: Hướng tới hiệp định mậu dịch tự do "FTA","FTA" ba bên Trung, Nhật, Hàn (FTACJK). Tác động tới Việt Nam: Tạo lập môi trường tốt hơn nhằm thúc đẩy, phối hợp chính sách hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nền kinh tế khu vực Đông Bắc á.

Ký hiệu kho : V 2045

 

1979 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Xã hội

Evertsz Halen

Nhà ở bình dân tại Hà Nội / Halen Evertsz . - H : Văn hoá thông tin, 2000 . - 153tr.

Từ khoá : Nhà ở, Đô thị, Cơ cấu hành chính, Hà nội

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về nhà ở bình dân ở Hà nội, gồm những phần chính sau: Những thông tin cơ bản, khái niệm và định nghĩa, các mục tiêu nghiên cứu và phương pháp luận. Tình hình nhà ở tại Hà nội trong 50 năm qua. Cơ cấu hành chính của thành phố Hà nội, khu vực nghiên cứu, nhà ở bình dân: Không gian đất đai, vấn đề xây dựng, vấn đề tài chính.

Ký hiệu kho : V 2044

 

1980 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Xã hội

Trịnh Duy Luân

Nơi ở và cuộc sống của cư dân Hà nội / Trịnh Duy Luân; Hans Schenk . - H : Văn hoá thông tin, 2000 . - 138tr.

Từ khoá : Môi trường sống, Đô thị, Hà nội

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về môi trường lịch sử và điều kiện nhà ở tại khu ba sáu phố phường Hà nội. Cuộc sống của cư dân "Khu phố Pháp" ở Hà nội trong giai đoạn chuyển đổi. Hà nội: một số biến đổi trong đời sống và diện mạo đô thị hiện nay. Chân dung một khu lấn chiếm, phường Chương Dương, Hà nội.

Ký hiệu kho : V 2042

 

1981 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Xã hội

Trịnh Duy Luân

Nhà và đất ở Hà nội / Trịnh Duy Luân; Hans Schenk . - H : Văn hoá thông tin, 2001 . - 151tr.

Từ khoá : Nhà ở, Đất, Đô thị, Xã hội, Hà nội

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói về những khía cạnh kinh tế xã hội của sự bùng nổ nhà ở do dân tự xây ở Hà nội trong những năm 90, sản xuất nhà ở đô thị khu vực tư nhân tại Hà nội, nhà ở và hình thái đô thị ở Việt Nam: Việc nâng cấp nhà ở của các chủ sở hữu tại trung tâm Hà nội. Vấn đề nhà ở tại Hà nội: Thực trạng và nhu cầu...

Ký hiệu kho : V 2043

 

1991 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Quan hệ ngoại giao

Trần Quang Minh

Quan điểm của Nhật Bản về liên kết Đông á trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế / Trần Quang Minh c.b . - H : KHXH, 2007 . - 227 tr.

Từ khoá : Liên kết Đông á, Hợp tác khu vực, Nhật Bản, Đông á

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Cơ sở của liên kết Đông á: Nhận diện liên kết và hợp tác khu vực. Tiến trình hợp tác kinh tế Đông á và mô hình ASEAN, gia tăng hợp tác Đông Bắc á-ASEAN, các hình thức hợp tác khác. Các quan điểm chính sách của chính phủ Nhật Bản về liên kết Đông á. Quan điểm của giới học giả Nhật Bản về liên kết Đông á. Nhận xét đánh giá và một số kiến nghị.

Ký hiệu kho : V 2047

 

2196 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Môi trường-Địa lý

Yves Martin,Jean

Phát triển bền vững : học thuyết, thực tiễn, đánh giá / Jean Yves Martin . - H. : Nxb Thế giới, 2007 . - 300 tr.

Từ khoá : Phát triển bền vững, Môi trường

Giới thiệu ND : Cuốn sách bao gồm nhiều bài viết đề cập đến các mặt khác nhau của phát triển bền vững: các học thuyết cơ bản, sự tiến triển của các thói quen địa phương, sự hoà nhập của nó vào thách thức lớn của toàn cầu hóa

Ký hiệu kho : V 2034

 

2197 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Giáo dục-Đào tạo

Armstrong, Thomas

7 loại hình thông minh :Cuốn sách giúp bạn khám phá và phát huy tối đa sức mạnh trí tuệ tiềm ẩn trong con người / Thomas Armstrong; Minh Hải, Thu Hiền dịch . - H. : Nxb Lao động, 2007 . - 334 tr.

Từ khoá : Giáo dục, Trí thông minh, Học tập

Giới thiệu ND : Cuốn sách giúp bạn nhiều cách thức khác nhau để khám phá trí năng tiềm ẩn và áp dụng trí thông minh vào cuộc sống.Ngoài ra cuốn sách giúp bạn khám phá điều thú vị với 2 loại hình thông minh đó là khả năng đánh thức tiềm năng nở muộn và củng cố mối liên kết lỏng lẻo: trí thông minh đa dạng và những trở ngại trong học tập

Ký hiệu kho : V 2022

 

2213 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Xã hội

Nguyễn Thị Hoà

Giới, việc làm và đời sống gia đình / Nguyễn Thị Hoà . - H. : nxb Khoa học xã hội, 2007 . - 314 tr.

Từ khoá : Giới, Phụ nữ, Việc làm, Gia đình

Giới thiệu ND : Cuốn sách gồm 3 phần chính: Phần 1: Giới và phát triển; Phần 2: Phụ nữ và việc làm; Phần 3: Phụ nữ và gia đình.

Ký hiệu kho : V 2020

 

2215 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Quan hệ ngoại giao

Vũ Văn Hà

Quan hệ Trung Quốc - Asean - Nhật Bản trong bối cảnh mới và tác động của nó tới Việt Nam / Vũ Văn Hà . - H. : nxb Viện khoa học xã hội, 2008 . - 471 tr.

Từ khoá : Quan hệ ngoại giao, Quan hệ kinh tế, Nhật Bản, Trung Quốc, Asean

Giới thiệu ND : Các yéu tố ảnh hưởng tới quan hệ Trung Quốc - Asean - Nhật Bản, quan hệ đa phương tiện giữa Trung Quốc - Asean - Nhật Bản. Sự tác động của công nghệ đa phương tiện tới Việt Nam.

Ký hiệu kho : V 2021

 

2216 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Lê Trinh Minh Châu

Giải pháp phát triển hệ thống phân phối liên kếtdọc các nhóm hàng lương thực và thực phẩm / Lê Trinh Minh Châu . - H. : nxb Thế giới, 2007 . - 287 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Hàng hoá, Lương thực, Thực phẩm

Giới thiệu ND : Cơ sở lý luận về các hệ thống phân phối liên kết dọc hàng lương thực và thực phẩm. Thực trạng và giả pháp phát triển hệ thống liên kết dọc các hàng lương thực và thực phẩm.

Ký hiệu kho : V 2018

 

2217 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Kinh tế

Eldre, Gary W

Bất động sản 101: Làm giàu từ các thương vụ đầu tư bất động sản / Gary W Eldred . - H. : nxb Lao động - xã hội, 2007 . - 422 tr.

Từ khoá : Kinh tế, Bất động sản, Đầu tư bất động sản, Kinh doanh bất động sản, Mỹ, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách là bức tranh toàn cảnh về lịch sử phát triển và kinh doanh bất động sản ở Mỹ từ giữa thế kỷ XX. Qua đó đưa ra phương pháp đầu tư phát triển đối với những nhà đầu tư bất động sản lớn và phương pháp đầu tư bảo tồn vốn,sinh lời đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ. Phương pháp lựa chon mua nhà ở, câu chuyên minh hoạ

Ký hiệu kho : V 2033

 

2251 / VCHAUAU / Vie (Vn )

Môn loại: Thương mại

Nguyễn Hữu Khải

Quản lý hoạt động nhập khẩu, cơ chế, chính sách và biện pháp : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hữu Khải . - H : Thống kê, 2007 . - 351 tr.

Từ khoá : Nhập khẩu, Hoạt động nhập khẩu, Quản lý, Thương mại, Việt Nam

Giới thiệu ND : Cuốn sách nói lên cơ sở lý luận về cơ chế và chính sách quản lý nhập khẩu - kinh nghiệm quản lý hoạt động nhập khẩu và các biện pháp quản lý hoạt động nhập khẩu của Việt Nam: Thực trạng cơ chế chính sách; Thực trạng sử dụng các biện pháp quản lý nhập khẩu; Nhận xét chung về cơ chế và chính sách và các biện pháp quản lý nhập khẩu.

Ký hiệu kho : V 2019