Giới thiệu Tạp chí

18/09/2013

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu được thành lập từ năm 1995. Tạp chí là cơ quan ngôn luận của Viện Nghiên cứu Châu Âu, là diễn đàn khoa học của ngành và của bạn đọc quan tâm đến những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn của Châu Âu. Tạp chí xuất bản mỗi tháng/số. Hàng năm, ngoài 12 số được xuất bản bằng tiếng Việt, Tạp chí xuất bản thêm 01 số bằng tiếng Anh. Tạp chí đã tổ chức và công bố các bài nghiên cứu và thông tin nhằm góp phần giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước, qua đó cung cấp những căn cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phổ biến tri thức khoa học nhân văn góp phần nâng cao dân trí, tăng cường tính tích cực chính trị và trách nhiệm xã hội của công dân Việt Nam; Tạo diễn đàn chung cho các nhà khoa học và hoạt động thực tiễn trao đổi, tranh luận về những vấn đề lý luận và thực tiễn, thúc đẩy ngành Châu Âu học phát triển; Thông tin, giới thiệu những thành tựu khoa học của Việt Nam ra thế giới và của thế giới với Việt Nam.Các tin đã đưa ngày: