Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của Nghị viện Châu Âu

23/09/2017


Cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động của Nghị viện Châu Âu

Mã sách: 000067

Tác giả :

  • TS. Đặng Minh Đức

Nhà xuất bản :

  • Nhà xuất bản Khoa học xã hội

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 256

Giới thiệu sách

Quá trình phát triển của Liên minh Châu Âu đã để lại cho các quốc gia, khu vực trên thế giới những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Cuốn sách xoay quanh những vấn đề và kinh nghiệm của Nghị viện Châu Âu.

Nguồn: NXB Khoa học xã hội