Chức năng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Châu Âu

03/02/2020

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU

 

Căn cứ theo Quyết định số 119/QĐ-KHXH của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngày 30 tháng 01 năm 2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Nghiên cứu Châu Âu có chức năng, nhiệm vụ như sau:

 

Chức năng:

Nghiên cứu những vấn đề  cơ bản về khoa học xã hội của các nước và các tổ chức khu vực của Châu Âu; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước đối với Liên minh Châu Âu, các tổ chức khu vực và các quốc gia trong khu vực Châu Âu; tư vấn khoa học và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội liên quan đến khu vực Châu Âu.

     Nhiệm vụ

          1.  Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Nghiên cứu Châu Âu và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

          2.  Nghiên cứu những vấn đề  cơ bản về khoa học xã hội của các nước và tổ chức khu vực Châu Âu, đó  là:

          a, Lý luận và thực tiễn về sự phát triển của các quốc gia, các tổ chức ở khu vực Châu Âu; về kinh tế, chính trịm lịch sử, văn hóa, xã hội, môi trường và phát triển, an ninh, quốc phòng, quan hệ quốc tế…;

          b, Quá trình hình thành và phát triển liên kết khu vực ở Châu Âu; đánh giá, dự báo tác động của chính sách và sự phát triển của khu vực đến mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên minh Châu Âu, với tổ chức khu vực Châu Âu và với các nước thuộc khu vực Châu Âu.

          3.  Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu Châu Âu học; tham gia đào tạo đại học, sau đại học phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và theo đề nghị của các tổ chức, cơ quan ở trong nước bà nước ngoài.

          4.  Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các bộ, ban, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

5.  Tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Châu Âu.

          6.  Ký kết, thực hiện hợp đồng hợp tác trong nước và quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan, các viện nghiên cứu, các trường đại học và các nhà khoa học; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

          7.  Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức, cơ quan ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; quản lý tư liệu, thư viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến và đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học, các kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.

          8.  Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Nghiên cứu Châu Âu theo các quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

          9.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

 


ies.gov.vn


Các tin đã đưa ngày:
Quảng cáo