Giới thiệu về Viện Nghiên cứu Châu Âu

02/10/2012

Viện Nghiên cứu Châu Âu (tên Tiếng Anh là: Institute for European Studies, viết tắt IES) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được thành lập năm 1993. Quá trình xây dựng và trưởng thành của Viện đến nay trải qua 3 thời kỳ cơ bản sau đây:

-Thời kỳ 1993-1998

Trung tâm Nghiên cứu SNG và Đông Âu là tiền thân của Viện Nghiên cứu Châu Âu ngày nay. Trung tâm Nghiên cứu SNG và Đông Âu đã được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 466/TTg ngày 13/9/1993. Trung tâm Nghiên cứu SNG và Đông Âu thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn của các nước trong cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và các nước Đông Âu nhằm cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định chính sách đối nội và đối ngoại của Nhà nước, phục vụ nhu cầu hiểu biết xã hội về các nước SNG và Đông Âu.

-Thời kỳ 1998-2005

Để đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ nghiên cứu trong tình hình mới, ngày 05 tháng 3 năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 56/1998/QĐ-TTg đổi tên Trung tâm Nghiên cứu SNG và Đông Âu thành Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu. Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu có nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn của các nước và tổ chức khu vực Châu Âu nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho các cơ quan, phục vụ việc hoạch định các chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, phục vụ nhu cầu hiểu biết xã hội về Châu Âu. Cùng với Quyết định số 56/1998/QĐ-TTg, phạm vi nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu không còn bó hẹp trong phạm vi các nước SNG và Đông Âu mà đã mở rộng ra toàn Châu Âu.

- Thời kỳ 2005 đến nay

Năm 2005, Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu được đổi tên thành Viện Nghiên cứu Châu Âu theo Quyết định số 987/QĐ-KHXH ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Năm 2012, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ. Cùng với đó, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có Quyết định số 267/QĐ-KHXH ngày 27 tháng 02 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Châu Âu.

Viện Nghiên cứu Châu Âu có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội của các nước và tổ chức khu vực của Châu Âu nhằm cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách đối nội và đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về khoa học xã hội liên quan tới khu vực Châu Âu. Ngoài Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu là diễn đàn khoa học của ngành Châu Âu học và cơ quan ngôn luận của Viện, Viện Nghiên cứu Châu Âu có 8 Trung tâm và Phòng nghiên cứu, 3 Phòng phục vụ nghiên cứu và 1 Trung tâm tư vấn đào tạo và hợp tác quốc tế. Đội ngũ cán bộ, viên chức của Viện hiện nay gồm 45 người, trong đó có 3 Phó giáo sư, 9 tiến sĩ, 26 thạc sĩ trong đó có 4 nghiên cứu viên đang được đào tạo tiến sĩ, 13 cử nhân.

Từ năm 2002 đến nay, Viện Nghiên cứu Châu Âu đã và đang thực hiện 3 đề tài cấp Nhà nước, 5 nhiệm vụ hợp tác quốc về khoa học công nghệ theo Nghị định thư, 3 đề tài được tài trợ bởi Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, 7 dự án hợp tác quốc tế, 49 đề tài cấp bộ, nhiều báo cáo thường niên và gần 100 đề tài cấp Viện. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Viện Nghiên cứu Châu Âu đã và đang khẳng định vị thế của cơ sở nghiên cứu khoa học có uy tín của Việt Nam về Châu Âu học. Nhiều năm Viện Nghiên cứu Châu Âu đã đạt được danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được nhận Cờ thi đua cấp Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Năm 2012 Viện Nghiên cứu Châu Âu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 2013, Viện Nghiên cứu Châu Âu được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng Ba.  


Website Viện Nghiên cứu Châu Âu


Các tin đã đưa ngày: