Cơ cấu các Phòng/Trung tâm của Viện Nghiên cứu Châu Âu

02/03/2020

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU NGA VÀ SNG

1. Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, lịch sử, văn hóa, xã hội, môi trường và phát triển bền vững, quan hệ quốc tế, hội nhập của Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

2. Nhân sự

TS. Vũ Thụy Trang                             Giám đốc Trung tâm

Th.s Nguyễn Thanh Lan                       Phó Giám đốc Trung tâm

Th.s Phan Anh Dũng

 

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU EU

1. Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, lịch sử, văn hóa xã hội, môi trường và phát triển bền vững, quan hệ quốc tế, hội nhập của Liên minh Châu Âu (EU).

2. Nhân sự:

TS. Đỗ Tá Khánh                                Giám đốc Trung tâm

        NCS. Nguyễn Bích Thuận                    Phó Giám đốc Trung tâm

TS. Đinh Thị Ngọc Bích

NCS. Trần Đình Hưng

Th.s Nguyễn Thị Phương Dung

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU CÁC QUỐC GIA CHÂU ÂU

1. Chức năng

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển và sự tác động tới sự phát triển của các quốc gia Châu Âu  trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới.

2. Nhân sự

TS. Hoa Hữu Cường                            Trưởng phòng

Th.s. Trịnh Thành Vinh                       Phó Trưởng phòng

TS. Nguyễn Thanh Hương

Th.s. Đỗ Hồng Huyền

Th.s. Nguyễn Thị Hòa Mai

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU KINH TẾ, MÔI TRƯỜNG

VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHÂU ÂU

1. Chức năng

 Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế, môi trường và phát triển bền vững Châu Âu  đối với khu vực, thế giới và Việt Nam.

2. Nhân sự

TS. Nguyễn Thị Ngọc                          Trưởng phòng

TS. Hoàng Xuân Trung                        Phó Trưởng phòng

NCS. Bùi Việt Hưng

Th.s. Trần Thị Thu Huyền

NCS. Hồ Thanh Hương

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU CHÍNH TRỊ VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ CHÂU ÂU

 

1. Chức năng

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính trị, hệ thống chính trị và quan hệ quốc tế của khu vực và các quốc gia Châu Âu.

2. Nhân sự

TS. Đinh Mạnh Tuấn                           Trưởng phòng

TS. Đào Bảo Ngọc                                Phó Trưởng phòng

PGS.TS Đặng Minh Đức

Th.s. Vũ Bình Minh

Th.s. Trịnh Thị Hiền

Th.s. Chử Thị Nhuần

 

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ, VĂN HÓA , XÃ HỘI CHÂU ÂU

1. Chức năng

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về lịch sử, văn hóa, xã hội Châu Âu và tác động của quá trình phát triển lịch sử, văn hóa, xã hội tới các nước Châu Âu, khu vực và Việt Nam.

2. Nhân sự

TS. Nguyễn Thị Thu Hà                       Phó Trưởng phòng phụ trách

Th.s. Vũ Thanh Hà                              Phó Trưởng phòng

Th.s. Lê Thị Kim Oanh

Th.s. Hồ Thị Thu Huyền

 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện các công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị; kế hoạch tài chính; hành chính, tổng hợp, văn thư - lưu trữ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; kiểm tra, giám sát; bảo vệ, an ninh và phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

2. Nhân sự

CN. Nguyễn Hoàng Thúy                     Trưởng phòng

CN. Nguyễn Thị Thủy                                   Kế toán

CN. Nguyễn Thị Thắm

CN. Vũ Đăng Dương

 

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC, THƯ VIỆN VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Chức năng

 Tham mưu, giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện các chiến lược, định hướng phát triển, các hoạt động quản lý, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và khai thác, quản trị tư liệu, tài liệu phục vụ bạn đọc trong nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu khoa học của Viện.

2. Nhân sự

Th.s. Nguyễn Thị Hồng Hạnh                        Trưởng phòng

Th.s. Phùng Bích Hảo                                    Phó Trưởng phòng

KS. Nguyễn Hồng Lâm

NCS. Trần Đình Hưng

CN. Trần Thị Sâm

 

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU

 1. Chức năng:

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan ngôn luận của Viện Nghiên cứu Châu Âu, là diễn đàn khoa học của ngành và của bạn đọc quan tâm đến những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn của Châu Âu.

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu chịu sự quản lý trực tiếp của Viện Hàn lâm và Viện Nghiên cứu Châu Âu; được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về Tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm.

2. Nhân sự

PGS.TS. Nguyễn An Hà                       Tổng biên tập

PGS.TS. Đặng Minh Đức                     Phó Tổng biên tập

Th.s. Trần Thị Khánh Hà                     Phó Trưởng phòng phụ trách

Th.s. Đinh Ngọc Linh                           Phó phòng

 Các tin đã đưa ngày: