Giới thiệu các phòng và trung tâm trực thuộc Viện Nghiên cứu Châu Âu

08/04/2019

Nội dung:

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU NGA VÀ SNG

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, lịch sử, văn hóa, xã hội, môi trường và phát triển bền vững, quan hệ quốc tế, hội nhập của Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

 

2. Nhân sự

Vũ Thụy Trang                 Giám đốc Trung tâm

Nguyễn Thanh Lan          Phó Giám đốc

Nguyễn An Hà (nam)

Phan Anh Dũng 

Nguyễn An Hà (nữ)

 

 

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU EU

           

1. Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, lịch sử, văn hóa xã hội, môi trường và phát triển bền vững, quan hệ quốc tế, hội nhập của Liên minh Châu Âu (EU).

 

2. Nhân sự

Đỗ Tá Khánh                      - Giám đốc Trung tâm

Nguyễn Bích Thuận           - Phó Giám Đốc

Đinh Thị Ngọc Bích

Trần Đình Hưng

Nguyễn Thị Phương Dung

 

 

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU CÁC QUỐC GIA CHÂU ÂU

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển và sự tác động tới sự phát triển của các quốc gia Châu Âu  trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới.

 

2.  Nhân sự:

Hoa Hữu Cường             - Trưởng phòng

Trịnh Thành Vinh             - Phó phòng

Nguyễn Thanh Hương

Đỗ Hồng Huyền

Nguyễn Thị Hòa Mai

 

 

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU KINH TẾ, MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHÂU ÂU

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

 Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế, môi trường và phát triển bền vững Châu Âu  đối với khu vực, thế giới và Việt Nam.

 

2. Nhân sự

Nguyễn Thị Ngọc       - Trưởng phòng

Hoàng Xuân Trung     - Phó phòng

Hồ Thanh Hương

Bùi Việt Hưng

Trần Thị Thu Huyền

 

 

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU CHÍNH TRỊ VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ CHÂU ÂU

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính trị, hệ thống chính trị và quan hệ quốc tế của khu vực và các quốc gia Châu Âu.

 

2. Nhân sự

Đinh Mạnh Tuấn          Trưởng phòng

Đào Bảo Ngọc              Phó phòng

Đặng Minh Đức

Chử Thị Nhuần

Trịnh Thị Hiền

Vũ Bình Minh

 

 

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ, VĂN HÓA , XÃ HỘI CHÂU ÂU

1. Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về lịch sử, văn hóa, xã hội Châu Âu và tác động của quá trình phát triển lịch sử, văn hóa, xã hội tới các nước Châu Âu, khu vực và Việt Nam.

 

2. Nhân sự

Nguyễn Thị Thu Hà           Trưởng phòng 

Vũ Thanh Hà                     Phó phòng

Đinh Công Tuấn

Lê Thị Kim Oanh

Hồ Thị Thu Huyền

 

 

 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện các công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị; kế hoạch tài chính; hành chính, tổng hợp, văn thư - lưu trữ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; kiểm tra, giám sát; bảo vệ, an ninh và phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

 

2.Nhân sự

Nguyễn Hoàng Thúy           Trưởng phòng

Nguyễn Thị Thủy                 Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Thắm

Vũ Đăng Dương

 

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC, THƯ VIỆN VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện các chiến lược, định hướng phát triển, các hoạt động quản lý, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và khai thác, quản trị tư liệu, tài liệu phục vụ bạn đọc trong nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu khoa học của Viện.

 

2. Nhân sự

Nguyễn Thị Hồng Hạnh           Trưởng phòng

Phùng Bích Hảo                       Phó phòng

Nguyễn Hồng Lâm

Lê Hoàng Minh

Trần Thị Sâm

 

 

 

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU

 

 1. Chức năng, nhiệm vụ

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan ngôn luận của Viện Nghiên cứu Châu Âu, là diễn đàn khoa học của ngành và của bạn đọc quan tâm đến những vấn đề khoa học xã hội và nhân văn của Châu Âu.

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu chịu sự quản lý trực tiếp của Viện Hàn lâm và Viện Nghiên cứu Châu Âu; được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về Tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm.

 

2. Nhân sự:

Nguyễn An Hà                 -  Tổng biên tập

Đặng Minh Đức               - Phó Tổng biên tập

Trần Thị Khánh Hà          - Phó phòng phụ trách

Đinh Ngọc Linh                - Phó phòng

 


Phòng Tổ chức - Hành chính