Giới thiệu các phòng và trung tâm trực thuộc Viện Nghiên cứu Châu Âu

26/07/2015

Nội dung:

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU NGA VÀ SNG

1. Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường và phát triển, quan hệ quốc tế, hội nhập, an ninh, quốc phòng của Nga và các nước SNG, quan hệ đối ngoại giữa các nước này với Việt Nam.

2. Nhân sự

·        PGS.TS.Nguyễn An Hà – Giám đốc

·        TS.Vũ Thụy Trang - Phó giám đốc

·        TS.Nguyễn Thanh Hương 

·        Ths.Phan Anh Dũng

·        Nguyễn An Hà (nữ)

·        PGS.TS.Nguyễn Cảnh Toàn (Hợp đồng)

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU EU

1. Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu các vấn đề cơ bản của Liên minh Châu Âu (EU) như vấn đề mở rộng, cơ cấu tổ chức, các chính sách chung, quan hệ đối ngoại, các vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội ở cấp liên minh, các nghiên cứu so sánh giữa Liên minh Châu Âu và ASEAN cũng như Việt Nam...

2Nhân sự

·        Ths.Đỗ Tá Khánh - Phó Giám đốc phụ trách

·        Ths.Nguyễn Bích Thuận - Phó Giám đốc

·        TS.Đinh Thị Ngọc Bích

·        Ths.Bùi Việt Hưng

·        TS.Hoa Hữu Cường

·        Ths.Lê Hoàng Minh

·        Ths.Nguyễn Thị Phương Dung

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU CÁC QUỐC GIA CHÂU ÂU

1.Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển của các quốc gia châu Âu cũng như quá trình hình thành và phát triển liên kết khu vực ở Châu Âu.

2.Nhân sự

·        Ths.Trịnh Thành Vinh – Phó Trưởng phòng

·        Ths.Đỗ Hồng Huyền

·        

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU KINH TẾ CHÂU ÂU

1.Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế, các mô hình phát triển kinh tế Châu Âu, cập nhật tình hình phát triển kinh tế tại các nước châu Âu nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển của Việt Nam và tư vấn chính sách trong quan hệ về kinh tế với khu vực này.

2.Nhân sự

·        Ths.Hồ Thanh Hương - Phó Trưởng phòng

·        TS.Hoàng Xuân Trung - Phó Trưởng phòng

·        TS.Đinh Mạnh Tuấn

·        Bạch Hồng Vân (hợp đồng)

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU CHÍNH TRỊ CHÂU ÂU

1.Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính trị của các nước châu Âu như: hệ thống chính trị, dân chủ, xã hội dân sự, nhà nước, pháp luật, quyền con người, tự quản và quản trị địa phương .v.v. của Châu Âu

2.Nhân sự

·        TS.Đặng Minh Đức - Trưởng phòng

·        Ths.Đào Bảo Ngọc - Phó trưởng phòng

·        Ths.Chử Thị Nhuần

·        Ths.Trịnh Thị Hiền

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ, VĂN HOÁ, XÃ HỘI CHÂU ÂU

1.Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu những vấn đề lịch sử, văn hóa, xã hội châu Âu, lịch sử phát triển, các giá trị về văn hóa, về các mô hình an sinh xã hội, về phát triển nguồn nhân lực, vốn xã hội...

2.Nhân sự

·        Ths.Vũ Thanh Hà - Phó trưởng phòng

·        PGS.TS.Đinh Công Tuấn

·        Lê Thị Kim Oanh

·        Hồ Thị Thu Huyền

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN KHU VỰC

1.Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến môi trường và phát triển bền vững khu vực của Châu Âu, vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, xử lý ô nhiễm môi trường…

2.Nhân sự

·        TS.Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng phòng

·        Ths.Trần Thị Thu Huyền - Phó Trưởng phòng

·        CN.Đinh Ngọc Linh

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU QUAN HỆ QUỐC TẾ VÀ HỘI NHẬP CỦA CHÂU ÂU

1.Chức năng, nhiệm vụ

 Nghiên cứu những vấn đề quan hệ quốc tế và hội nhập của các nước Châu Âu

2.Nhân sự

·        Ths.Nguyễn Thu Hà - Phó Trưởng phòng phụ trách

·        Ths. Nguyễn Thanh Lan - Phó trưởng phòng

·        CN.Vũ Bình Minh

·        Ths.Nguyễn Thị Hòa Mai

 

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

1.Chức năng, nhiệm vụ

Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, báo cáo hoạt động chung của Viện; quản lí hồ sơ cán bộ; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý thông tin nội bộ; Duy trì kỷ luật lao động, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, an ninh, bảo mật; Mua sắm, quản lý cấp phát, giao và sử dụng tài sản theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định; Quản lý ngân quỹ của đơn vị; thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, pháp chế, thi đua, khen thưởng, an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy;

Tham mưu, giúp việc Viện trưởng trong công tác tuyển dụng, luân chuyển, tiếp nhận, điều động nâng lương, đề đạt bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức theo đúng phân cấp quản lý; thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Viện; quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của Viện; vận hành các trang thiết bị phục vụ cuộc họp, hội thảo của Viện; đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy của đơn vị, thực hiện công tác quân sự, tự vệ, …

2.Nhân sự

·        Nguyễn Hoàng Thúy - Trưởng phòng                 

·        Nguyễn Thị Thủy - Kế toán trưởng 

·        Nguyễn Thị Thắm

·        Vũ Đăng Dương

 

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1.Chức năng, nhiệm vụ

Giúp việc Viện trưởng trong công tác quản lý khoa học và hợp tác quốc tế.

2.Nhân sự

·        TS. Đinh Mạnh Tuấn – Trưởng phòng

·        Ths.Bùi Việt Hưng - Phó trưởng phòng

·        Ths.Nguyễn Thị Phương Dung

 

PHÒNG THƯ VIỆN

1.Chức năng

Quản lý sách, báo, băng đĩa, tư liệu khoa học phục vụ công tác nghiên cứu; Lưu trữ các kết quả nghiên cứu của Viện; Trao đổi thông tin khoa học; Phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học; Xây dựng cơ sở dữ liệu số, thư viện điện tử, liên kết với mạng lưới thông tin của Viện Hàn lâm Khoa học xă hội và các thư viện của các viện, trường đại học trong và ngoài nước; Xây dựng và quản lý trang Web và mạng Internet của Viện.

2.Nhân sự

·        Ths.Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng phòng

·        Ths. Phùng Bích Hảo - Phó trưởng phòng

·        Nguyễn Hồng Lâm

·        Trần Thị Sâm (hợp đồng)

 

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU

1.Chức năng

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu được thành lập nhằm mục đích: Công bố những kết quả nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn liên quan đến châu Âu; Góp phần xây dựng chính sách hợp tác với các nước châu Âu của Đảng và Nhà nước Việt Nam; Cung cấp thông tin lý luận về châu Âu cho các cán bộ nghiên cứu và giảng dạy. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu có đối tượng phục vụ là các cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và sinh viên đại học. Tạp chí được phát hành toàn quốc.

2.Nhân sự

·        PGS.TS.Nguyễn An Hà - Tổng biên tập

·        TS. Đặng Minh Đức - Phó tổng biên tập

·        Ths.Trần Khánh Hà - Trưởng phòng Biên tập - Trị sự

·        Đinh Ngọc Linh - Phó trưởng phòng Biên tập - Trị sự

 

TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1.Chức năng

Tìm kiếm và thúc đẩy việc mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế giữa Viện Nghiên cứu châu Âu với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo uy tín ở châu Âu và thế giới; tư vấn chính sách và tư vấn giúp các sinh viên Việt Nam tìm kiếm các cơ hội đi du học quốc tế.

2.Nhân sự

 


Admin