2018
Nguyễn An Hà
Châu Âu
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà

Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KHCN theo nghị định thư: "Trí thức nguời Việt Nam ở một số nước Đông Âu: Thực trạng và vai trò trong bối cảnh mới”

Cấp Nhà nước

09/01/2013 - 11/12/2019

Nội dung:

Tên nhiệm vụ: “TRÍ THỨC NGƯỜI VIỆT NAM Ở MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG ÂU: THỰC TRẠNG VÀ VAI TRÒ TRONG BỐI CẢNH MỚI”

Cấp quản lý:

Nhiệm vụ cấp Nhà nước

Cơ quan chủ trì:

Viện Nghiên cứu Châu Âu - Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Đối tác nước ngoài:

Trung tâm Nghiên cứu Các nước không thuộc Châu Âu - Viện Hàn Lâm khoa học Ba Lan

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

TS. Nguyễn An Hà

Chủ nhiệm đối tác nước ngoài:

GS. TS. M.Roman Slawinski

 

Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ theo nghị định thư: “Trí thức nguời Việt Nam ở một số nước Đông Âu: Thực trạng và vai trò trong bối cảnh mới” do TS. Nguyễn An Hà làm chủ nhiệm và Viện Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan chủ trì, hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Các nước không thuộc Châu Âu - Viện Hàn Lâm khoa học Ba Lan.

Thứ nhất, phân tích quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và đội ngũ trí thức nói riêng; Nghiên cứu, phân tích chính sách của các nước Đông Âu đối với Cộng đồng ngoại kiều và chính sách nhập cư của Liên minh Châu Âu và những tác động của nó tới Trí thức người Việt Nam ở các nước Đông Âu;

Thứ hai, Phân tích thực trạng của Trí thức người Việt Nam tại các nước Đông Âu hiện nay, vai trò và những đóng góp của họ đối với nước sở tại và Việt Nam, với tư cách là cầu  nối trong việc phát triển quan hệ Việt Nam với các nước Đông Âu, đặc biệt là hợp tác kinh tế, văn hoá và khoa học công nghệ.

Thứ ba, đ­ề xuất một số kiến nghị cho chính phủ Việt Nam về hình thành chiến lược và hoạch định chính sách tạo điều kiện hỗ trợ và giúp đỡ một cách hiệu quả đối với đội ngũ Trí thức người Việt Nam ở Đông Âu nhằm củng cố, ổn định đội ngũ trí thức ở Đông Âu và khuyến khích những đóng góp của họ trong công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước Việt Nam, cũng  như chính sách đối ngoại đối với các nước Đông Âu thuộc phạm vi nghiên cứu trong đề tài.

Thứ tư, tăng cường hợp tác và trao đổi giữa các nhà khoa học Việt Nam với các nhà khoa học và các cơ quan tổ chức ở nước ngoài.

Nhiệm vụ đã được tiến hành nghiệm thu chính thức tháng 10 năm 2010.

Độc giả quan tâm có thể tham khảo thêm thông tin tại: Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo - Viện nghiên cứu Châu Âu, 176 Thái Hà, Hà Nội.  ​