2018
Nguyễn An Hà
Châu Âu
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà

Nghiệm thu Đề tài cấp Viện 2006

Viện nghiên cứu Châu Âu

02/01/2013 - 16/06/2019

Nội dung:

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện năm 2006

 
Ngày 11/12/2006, Viện Nghiên cứu Châu Âu đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện năm 2006. Cả 09 đề tài đã lần lượt được các chủ nhiệm đề tài trình bày và được toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu Châu Âu thảo luận và đóng góp ý kiến nhằm giúp các chủ nhiệm đề tài và các phòng nghiên cứu hoàn thiện hơn công trình nghiên cứu trong năm 2006 cũng như một số phương hướng nghiên cứu trong những năm tiếp theo. Kết thúc buổi nghiệm thu, cả 09 đề tài đều được đánh giá là đáp ứng tốt và đầy đủ các yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện và được xếp loại xuất sắc. Các đề tài được nghiệm thu được nộp cho Thư viện để độc giả quan tâm có thể tham khảo.
Dưới đây là danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện năm 2006:
Đề tài 1Chính sách thương mại của EU: những tác động và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam do Bùi Việt Hưng, Trung tâm Nghiên cứu EU làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 2Chính sách đối ngoại của Liên Minh Châu Âu hiện nay: Cơ chế phối hợp giữa các nước thành viên và cấp độ Liên minh do Vũ Bình Minh – Phòng Nghiên cứu Chính trị Châu Âu làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 3Các mô hình thể chế kinh tế thị trường cơ bản ở Châu Âu và bài học cho Việt Nam trong quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa do Trần Thị Thu Huyền – Phòng nghiên cứu các Quốc gia Châu Âu làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 4Cải cách thể chế dân chủ ở Nga do Phan Anh Dũng – Trung tâm Nghiên cứu Nga và SNG làm chủ nhiệm đề tài
Đề tài 5Thực trạng quan hệ EU – Nhật Bản trong những năm gần đây do Nguyễn Thanh Lan – Phòng nghiên cứu Quan hệ Quốc tế và Hội nhập Châu Âu làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 6Nghiên cứu về xã hội dân sự Châu Âu – một số vấn đề đặt ra do PGS.TS. Đinh Công Tuấn – Phòng nghiên cứu Lịch sử, Văn hoá, Xã hội Châu Âu làm chủ nhiệm đề tài
Đề tài 7Giáo dục Pháp – Việt ở Bắc Kỳ (1906 – 1945) do Th.s. Trần Phương Hoa – Phòng Nghiên cứu Lịch sử, Văn hoá, Xã hội Châu Âu làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 8Hợp tác khoa học công nghệ Liên bang Nga – Việt Nam, LB Nga – ASEAN, hiện trạng và triển vọng do Trung tâm Nghiên cứu Nga và SNG chủ trì thực hiện và TS. Nguyễn An Hà làm chủ nhiệm đề tài
Đề tài 9Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và các chính sách, chương trình cho SMEs ở Châu Âu do Hồ Thanh Hương – Phòng Nghiên cứu Kinh tế Châu Âu làm chủ nhiệm đề tài.​