2018
Nguyễn An Hà
Châu Âu
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà

Xét duyệt đề cương Đề tài cấp Viện 2007

Viện nghiên cứu Châu Âu

04/01/2013 - 16/06/2019

Nội dung:

Xét duyệt đề cương Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện năm 2007

Ngày 12/04/2007, Viện Nghiên cứu Châu Âu đã tổ chức buổi Bảo vệ đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện năm 2007. Cả 10 đề tài đã lần lượt được các chủ nhiệm đề tài trình bày đề cương và được toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu Châu Âu thảo luận và đóng góp ý kiến.

Dưới đây là danh sách các Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện năm 2007:
Đề tài 1: Tổng quan tình hình kinh tế chính trị Châu Âu năm 2007” do TS. Nguyễn An Hà, Trung tâm Nghiên cứu Nga và SNG làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 2: Một số vấn đề về phân chia thẩm quyền giữa Liên minh Châu Âu với các nước thành viên theo các hiệp ước hiện nay” do Đặng Minh Đức, Phòng nghiên cứu Chính trị Châu Âu làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 3: “Vấn đề tôn giáo - tộc người các quốc gia Ban-căng” do Ths. Trần Phương Hoa, Phòng nghiên cứu Lịch sử, Văn hoá, Xã hội Châu Âu làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 4: “EU mở rộng và vấn đề hội nhập văn hoá” do Ths. Nguyễn Thị Thu Hà, Phòng nghiên cứu Lịch sử, Văn hoá, Xã hội Châu Âulàm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 5: “Những cơ sở pháp lý cho mối quan hệ Nga – ASEAN” do Phan Anh Dũng, Trung tâm Nghiên cứu Nga và SNG làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 6: “Chính sách thương mại của Liên minh Châu Âu trong quan hệ với các nước đang phát triển”do TS. Bùi Nhật QuangPhòng Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế và Hội nhập Châu Âulàm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 7: “Cải cách doanh nghiệp nhà nước tại Nga và các nước Đông Âu”do Nguyễn Như Đến, Phòng Nghiên cứu Kinh tế Châu Âulàm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 8: “Mô hình kinh tế thị trường Anh” do Hoàng Xuân TrungPhòng Nghiên cứu các Quốc gia Châu Âulàm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 9: “Tác động của chính sách thương mại chung của Liên minh Châu Âu tới các đối tác thương mại”do Trần Thị Thanh HuyềnTrung tâm Nghiên cứu EUlàm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 10: “Cơ sở dữ liệu thư mục sách, tài liệu kinh tế - chính trị - xã hội của EU từ năm 2000 đến nay”do TS. Trần Thị Kim Dung, Phòng Thư viện làm chủ nhiệm đề tài.​

Các tin khác