2018
Nguyễn An Hà
Châu Âu
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà

Nghiệm thu Đề tài cấp Viện 2007

Viện nghiên cứu Châu Âu

07/01/2013 - 16/06/2019

Nội dung:

 Danh sách các Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện năm 2007 đã được nghiệm thu

Đề tài 1: “Vấn đề xã hội Châu Âu – Từ thực tiễn đến Chương trình nghị sự Châu Âu giai đoạn 2006-2010” do PGS.TS. Đinh Công Tuấn, Phòng nghiên cứu Lịch sử, Văn hoá, Xã hội Châu Âu làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 2: Một số vấn đề về phân chia thẩm quyền giữa Liên minh Châu Âu với các nước thành viên theo các hiệp ước hiện nay” do Đặng Minh Đức, Phòng nghiên cứu Chính trị Châu Âu làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 3: “Vấn đề quốc gia và tộc người ở các nước vùng Ban-căng” do Ths. Trần Phương Hoa, Phòng nghiên cứu Lịch sử, Văn hoá, Xã hội Châu Âu làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 4: “EU mở rộng và vấn đề toàn cầu hoá” do Ths. Nguyễn Thị Thu Hà, Phòng nghiên cứu Lịch sử, Văn hoá, Xã hội Châu Âulàm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 5: “Những cơ sở pháp lý cho mối quan hệ Nga – ASEAN” do Phan Anh Dũng, Trung tâm Nghiên cứu Nga và SNG làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 6: “Chính sách thương mại của Liên minh Châu Âu trong quan hệ với các nước đang phát triển”do TS. Bùi Nhật QuangPhòng Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế và Hội nhập Châu Âulàm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 7: “Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Nga hiện nay”do Nguyễn Như Đến, Phòng Nghiên cứu Kinh tế Châu Âulàm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 8: “Mô hình kinh tế thị trường Anh” do Hoàng Xuân TrungPhòng Nghiên cứu các Quốc gia Châu Âulàm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 9: “Tác động của chính sách thương mại chung của Liên minh Châu Âu tới các đối tác thương mại”do Trần Thị Thanh HuyềnTrung tâm Nghiên cứu EUlàm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 10: “Cơ sở dữ liệu thư mục sách, tài liệu kinh tế - chính trị - xã hội của EU từ năm 2000 đến nay”do TS. Trần Thị Kim Dung, Phòng Thư viện làm chủ nhiệm đề tài.
Đề tài 11: “Tiêu chuẩn quản lý môi trường Châu Âu” do Ths. Trần Thị Thu Huyền, Phòng nghiên cứu Môi trường và Phát triển khu vực làm chủ nhiệm đề tài.

Các tin khác