2018
Nguyễn An Hà
Châu Âu
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà

THỐNG KÊ KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM 2014

Viện nghiên cứu Châu Âu

Nguyễn An Hà

16/06/2019 - 16/06/2019

Nội dung:

THỐNG KÊ KẾT QUẢ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM 2014

Căn cứ Quy chế Quản lý khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, căn cứ vào kết quả nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở năm 2014, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế xin công bố kết quả nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở năm 2014 như sau:

TT

Tên đề tài, nhiệm vụ, khoa học

Chủ nhiệm đề tài,

nhiệm vụ

Xếp loại

01

Lý luận về chính sách công nghiệp ở Liên minh Châu Âu  và một số nước thành viên

Ths. Đỗ Tá Khánh

Ths. Trần Thị Thu Huyền

Xuất sắc

02

Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách thương mại của EU

Ths. Hoa Hữu Cường

Khá

03

Hợp tác xuyên biên giới: Lý thuyết và thực tiễn ở châu Âu

Ths. Nguyễn Thanh Lan

Xuất sắc

04

Văn hóa châu Âu: thống nhất trong đa dạng

Ths. Vũ Thanh Hà

Xuất sắc

05

Lý thuyết về chủ nghĩa chức năng mới trong liên kết khu vực ở Châu Âu

Vũ Bình Minh

Khá

06

Hội nhập quốc tế: Lý thuyết và thực tiễn ở Châu Âu

Ths. Nguyễn Thị Hòa Mai

Nguyễn Thị Phương Dung

Khá

07

Tổng quan một số lý thuyết cơ bản trong quan hệ quốc tế

Ths. Nguyễn Thị Thu Hà

Khá

08

Chính sách của EU đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Ths. Đinh Mạnh Tuấn

Khá

09

Học thuyết phân quyền: giá trị lý luận và thực tiễn

Ths. Đào Bảo Ngọc

Xuất sắc

10

Lịch sử hình thành và phát triển các học thuyết và tư tưởng chính trị ở Châu âu: Phương Tây cổ đại và cận đại

Ths. Trịnh Thị Hiền

Khá

11

Quan niệm và lịch sử phát triển về quyền con người ở châu Âu

Ths. Chử Thị Nhuần

Khá

12

Phát triển bền vững ở Châu Âu: Một số vấn đề lý luận cơ bản

Đinh Thị Ngọc Linh

Ths. Lê Hoàng Minh

Khá

13

Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển bền vững trong nông nghiệp của EU

Ths. Bùi Việt Hưng

Nguyễn Như Đến

Khá

14

Thực trạng hợp tác Nga – Đông Á những năm đầu thế kỷ XXI và tác động đến khu vực, Việt Nam

TS. Vũ Thụy Trang

Khá

15

Những vấn đề lý luận cơ bản của quản lý môi trường ở Châu Âu

Ths. Nguyễn Thị Ngọc

Xuất sắc

16

Vấn đề thất nghiệp ở một số nước Nam Âu

Ths. Trần Thị Khánh Hà

Khá

17

Một số vấn đề lý luận về học thuyết an ninh và thực tiễn áp dụng trong chính sách đối ngoại và an ninh quốc phòng của Liên bang Nga

Ths. Phan Anh Dũng

Khá

18

Bảo hiểm nông nghiệp ở Liên bang Nga và gợi mở chính sách cho Việt Nam

TS. Nguyễn Thanh Hương

Khá

19

Vai trò của sở hữu trí tuệ trong phát triển nông nghiệp bền vững của EU

Ths. Vũ Tuấn Hưng

Xuất sắc

20

Sự ra đời và phát triển của các Hiệp ước, Hiệp định trong Liên minh Châu Âu giai đoạn 1950 – 2013

Lê Thị Kim Oanh

Khá

21

Nông nghiệp của các nước Đông và Trung Âu sau thời kỳ chuyển đổi

TS. Hoàng Xuân Trung

Đạt

22

Hiện đại hóa nông nghiệp Hungary sau khi gia nhập Liên minh Châu Âu

Ths. Trịnh Thành Vinh

Khá

23

Vai trò của đầu tư công đối với đầu tư tư nhân tại các nước Đông Âu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Ths. Hồ Thanh Hương

Ths. Nguyễn Bích Thuận

Khá

24

Một số xu hướng vận động của chủ nghĩa hợp bang và liên bang của các nước Châu Âu

Ths. Đỗ Hồng Huyền

Xuất sắc

 

 

Hà Nội, ngày    tháng 12 năm 2014

Phòng QLKH&HTQT

Các đề tài đã được nghiệm thu vào tháng 12/2014. Độc giả quan tâm có thể tham khảo báo cáo của các đề tài Thư Viện - Viện nghiên cứu Châu Âu, Tầng 4, số 176 Thái Hà, Hà Nội.