2018
Nguyễn An Hà
Châu Âu
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC XÉT DUYỆT THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM 2019

Viện nghiên cứu Châu Âu

123

Nguyễn An Hà

Viện Nghiên cứu Châu Âu

Viện Nghiên cứu Châu Âu

17/05/2018 - 17/05/2018

Nghiên cứu Châu Âu

Châu Âu

Thư viện Viện Nghiên cứu Châu Âu

Nội dung:

XÉT DUYỆT THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM 2019

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC XÉT DUYỆT THUYẾT MINH ĐỀ TÀI  CẤP CƠ SỞ NĂM 2019

Thực hiện theo Kế hoạch khoa học năm 2019, sáng ngày 24/4/2018, Viện Nghiên cứu Châu Âu đã tổ chức buổi họp hội đồng khoa học đánh giá, xét duyệt thông qua thuyết minh đề cương nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở năm 2019.

Thông qua buổi họp, các thành viên hội đồng đánh giá cao sự cần thiết tiến hành nghiên cứu của các nhiệm vụ đồng thời đóng góp ý kiến để hoàn thiện về mặt nội dung cũng như hình thức nhằm nâng cao chất lượng cho bài báo cáo tổng kết đề tài của các chủ nhiệm. Ngoài ra, hội đồng cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn của chủ nhiệm đề tài.

Kết thúc buổi họp, hội đồng đã thống nhất thông qua 21 thuyết minh đề cương đề tài cấp cơ sở năm 2019 và đề nghị các chủ nhiệm hoàn thiện đề cương và triển khai thực hiện đề tài trong năm 2019 theo đúng kế hoạch đề ra.