2018
Nguyễn An Hà
Châu Âu
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà

THỐNG KÊ KẾT QUẢ NGHIỆM THU NHIỆM VỤ CẤP CƠ SỞ NĂM 2016

Cấp cơ sở

Nguyễn An Hà

11/12/2019 - 11/12/2019

Nội dung:

DANH SÁCH ĐỀ TÀI (NHIỆM VỤ) CẤP CƠ SỞ NĂM 2016

 

STT

Tên đề tài (nhiệm vụ)

Chủ nhiệm đề tài
 (nhiệm vụ)

Xếp loại

1

Những nhân tố tác động đến quan hệ EU - ASEAN từ 1991 – 2015

Ths.Nguyễn Thị Thu Hà &

Ths. Phan Anh Dũng

Khá

 

2

Trưng cầu ý dân ở Châu Âu: Lý luận và thực tiễn

Ths.Trịnh Thị Hiền

Xuất sắc

3

Dân chủ địa phương ở một số quốc gia Châu Âu

Ths.Đào Bảo Ngọc

Khá

4

 

Điều chỉnh chính sách nhập cư ở Liên minh Châu Âu

CN.Lê Thị Kim Oanh

Khá

5

Công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo ở một số nước Liên minh châu Âu

Ths.Vũ Thanh Hà

Xuất sắc

6

Hợp tác xuyên biên giới giữa EU với các nước láng giềng giai đoạn 2014 – 2020

Ths.Nguyễn Thanh Lan

Xuất sắc

7

Các vùng văn hóa châu Âu: Lý luận và thực tiễn

Ths.Trần Thị Khánh Hà

Xuất sắc

8

Viện trợ phát triển chính thức của Liên minh Châu Âu: Cơ sở lý luận và thực tiễn

Ths. Hồ Thị Thu Huyền & Ths. Nguyễn Thị Phương Dung

Xuất sắc

9

Chính sách quản lý ô nhiễm môi trường nước ở Liên minh Châu Âu

CN.Đinh Thị Ngọc Linh

Khá

10

Các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Liên minh Châu Âu

TS.Nguyễn Thị Ngọc

Xuất sắc

11

Chính sách môi trường của Liên minh Châu Âu: Cơ sở lý luận và thực tiễn

Ths.Trần Thị Thu Huyền

Khá

12

Xã hội hóa trong công tác bảo vệ môi trường ở một số nước Liên minh Châu Âu

Ths.Lê Hoàng Minh

Khá

13

Chính sách xúc tiến thương mại hàng nông sản của EU

Ths.Bùi Việt Hưng

Xuất sắc

14

Cơ chế bảo đảm thực hiện quyền tham gia chính trị của công dân ở một số quốc gia Châu Âu

Ths.Chử Thị Nhuần

Xuất sắc

15

Ứng dụng lý thuyết mạng (network theories) trong việc đánh giá các mô hình hợp tác công tư ở EU

TS.Đinh Thị Ngọc Bích

Xuất sắc

16

Cơ chế giám sát tài chính ở Liên minh Châu Âu

Ths.Nguyễn Bích Thuận

Khá

17

Vấn đề an ninh phi truyền thống ở Liên minh Châu Âu: Một số vấn đề cơ sở lý luận

Ths.Nguyễn Thị Hòa Mai
 

Xuất sắc

18

Đầu tư công theo phương thức hợp tác công tư: Mô hình và xu thế ở Liên minh Châu Âu

Ths.Hồ Thanh Hương

Xuất sắc

19

Một số vấn đề lý luận về an ninh quốc gia ở Châu Âu

Ths.Đỗ Hồng Huyền

Xuất sắc

20

Nông nghiệp cộng hòa Romania sau gia nhập Liên minh Châu Âu

Ths.Trịnh Thành Vinh

Khá

21

Rào cản thương mại của EU: Cơ sở lý luận và thực tiễn

TS.Hoa Hữu Cường

Xuất sắc

22

Mô hình khu công nghiệp ở Italia

TS.Đỗ Tá Khánh

Khá

23

Chủ nghĩa hiện thực: Lý thuyết và vận dụng ở Châu Âu

CN.Vũ Bình Minh

Khá

24

Cải cách thủ tục hành chính đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại EU

TS.Đinh Mạnh Tuấn

Xuất sắc

25

Cải cách kinh tế ở Hungary từ sau khủng hoảng tài chính năm 2008

TS.Hoàng Xuân Trung

Khá

 

Các tin khác