2018
Nguyễn An Hà
Châu Âu
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà

Chuơng trình nghiên cứu cấp Bộ 2009-2010

Cấp Bộ

05/01/2013 - 11/12/2019

Nội dung:

Chương trình nghiên cứu cấp Bộ: “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2001 - 2010, dự báo giai đoạn 2011 - 2020 và tác động đến Việt Nam”

Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2001 - 2010, dự báo giai đoạn 2011 - 2020 và tác động đến Việt Nam” do GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn làm chủ nhiệm và Viện Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan chủ trì được thực hiện trong thời gian hai năm (2009-2010).

Chương trình có nhiệm vụ đánh giá những vấn đề chính trị, kinh tế nổi bật của khu vực Châu Âu trong những năm vừa qua (từ năm 2001-2010): phân tích thực trạng tình hình, vấn đề và nguyên nhân của chúng và những tác động đến thế giới và Việt Nam; Dự báo xu hướng phát triển chủ yếu của khu vực Châu Âu trong giai đoạn tới năm 2020 và đánh giá những tác động có thể đến khu vực, thế giới và Việt Nam; Đưa ra những khuyến nghị cho việc hoạch định chính sách của Việt Nam trong bối cảnh phát triển của khu vực Châu Âu giai đoạn 2011-2020 và những giải pháp phát triển quan hệ hợp tác toàn diện của Việt Nam với khu vực này trong bối cảnh mới.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2001-2010;

Chương 2: Xu hướng phát triển chủ yếu của khu vực Châu Âu giai đoạn 2011-2020;

Chương 3: Tác động của Châu Âu đến thế giới và Việt Nam;

Chương trình bao gồm các đề tài sau:

 

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

1

Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của châu Âu giai đoạn 2011 - 2020 và tác động đến Việt Nam

2009-2010

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

2

Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Liên minh châu Âu giai đoạn 2011 – 2020 và tác động đến Việt Nam

2009-2010

PGS.TS. Đinh Công Tuấn

3

Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Liên bang Nga giai đoạn 2011 - 2020 và tác động đến Việt Nam

2009-2010

TS. Nguyễn An Hà

4

Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Cộng đồng các quốc gia độc lập giai đoạn giai đoạn 2011 – 2020 và tác động tới ViệtNam

2009-2010

Ths. Đặng Minh Đức

5

Một số vấn đề cơ bản của các nước Đông Âu sau khi gia nhập Liên minh châu Âu

2009-2010

Ths. Hồ Thanh Hương

6

Báo cáo thường niên

2009-2010

 

 Chương trình nghiên cứu cấp Bộ: “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2001 - 2010, dự báo giai đoạn 2011 - 2020 và tác động đến Việt Nam” và các đề tài của chương trình được nghiệm thu cấp Bộ vào đầu năm 2011.

 

Độc giả quan tâm có thể tham khảo báo cáo của Chương trình và các đề tài thuộc chương trình tại: Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo - Viện nghiên cứu Châu Âu, 176 Thái Hà, Hà Nội.​

Các tin khác