2018
Nguyễn An Hà
Châu Âu
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà
Nguyễn An Hà

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2011 – 2020 và tác động đến Việt Nam”

Cấp Bộ

06/01/2013 - 06/12/2019

Nội dung:

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ

“Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2011 – 2020 và tác động đến Việt Nam”

 

Ngày 30 tháng 6 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ do GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan chủ trì thực hiện. Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội đồng do GS.TS. Đỗ Hoài Nam làm chủ tịch.

Đề tài có mã số CT-09-29-01 thuộc Chương trình nghiên cứu cấp Bộ “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2001 – 2010, dự báo giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam” mã số CT-09-29 do Viện Nghiên cứu Châu Âu thực hiện trong giai đoạn 2009-2010.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là:

- Phân tích, đánh giá những vấn đề đề kinh tế, chính trị nổi bật của khu vực Châu Âu trong những năm vừa qua (từ năm 2001 đến nay): thực trạng tình hình, vấn đề và nguyên nhân của chúng và những tác động đến thế giới và Việt Nam;

- Dự báo xu hướng phát triển chủ yếu của khu vực Châu Âu trong giai đoạn tới năm 2020 và đánh giá những tác động có thể đến khu vực, thế giới và Việt Nam.

- Đưa ra những khuyến nghị cho việc hoạch định chính sách của Việt Nam trong bối cảnh phát triển của khu vực Châu Âu giai đoạn 2011 – 2020 và những giải pháp phát triển quan hệ hợp tác toàn diện của Việt Nam với khu vực này trong bối cảnh mới.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương.

Chương 1: Một số vấn đề chính trị - kinh tế nổi bật của Châu Âu giai đoạn 2001 – 2010.

Chương 2: Xu hướng phát triển chủ yếu của khu vực Châu Âu trong giai đoạn 2011-2020.

Chương 3: Tác động của Châu Âu đến thế giới và Việt Nam.

Sau khi nghe các phản biện và uỷ viên Hội đồng nhận xét, Hội đồng đã bỏ phiếu kín với kết quả 6/6 xuất sắc. Đề tài xếp loại xuất sắc. Nội dung nghiên cứu của đề tài sẽ được in thành sách và ra mắt bạn đọc trong thời gian tới.​

Các tin khác