Tọa đàm: “ Chính sách gắn kết vùng của Liên minh Châu Âu tại Hungary” (08/05/2019)

Tọa đàm: “ Chính sách gắn kết vùng của Liên minh Châu Âu tại Hungary”

Toạ đàm khoa học: "Sở hữu nhà nước: nghiên cứu so sánh Hungary và Việt Nam" (08/05/2019)

Toạ đàm khoa học: "Sở hữu nhà nước: nghiên cứu so sánh Hungary và Việt Nam"

“Bảo tồn và Phát triển các tài sản trí tuệ địa phương Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Cơ hội, thách thức và một số giải pháp” (06/05/2019)

Hội thảo khoa học: “Bảo tồn và Phát triển các tài sản trí tuệ địa phương Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Cơ hội, thách thức và một số giải pháp”

Tọa đàm khoa học “Tác động của hội nhập Châu Âu đối với nền kinh tế Ba Lan” (28/02/2019)

Tọa đàm khoa học “Tác động của hội nhập Châu Âu đối tới nền kinh tế Ba Lan”

Giấy mời Tham dự Tọa đàm khoa học “Tác động của hội nhập Châu Âu đối với nền kinh tế Ba Lan” (18/02/2019)

Tham dự Tọa đàm khoa học “Tác động của hội nhập Châu Âu đối với nền kinh tế Ba Lan”
Các tin đã đưa ngày: