Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 của Viện Nghiên cứu Châu Âu

28/12/2018

Ngày 25/12/2018, tại Hội trường tầng 10, nhà B, trụ sở số 1 Liễu Giai, Viện Nghiên cứu Châu Âu đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019.

Tham dự buổi Lễ có TS.Đặng Xuân Thanh – Phó Chủ tịch, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cùng đại diện các Ban Kế hoạch Tài chính, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Quản lý khoa học, Văn phòng, Văn phòng Đảng ủy, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên thuộc Viện Hàn lâm. Về phía Viện Nghiên cứu Châu Âu, có PGS.TS.Nguyễn An Hà – Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ viên chức, công chức của Viện.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Viện, PGS.TS.Đặng Minh Đức – Phó Viện trưởng đã trình bày bản Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Viện Nghiên cứu Châu Âu.

Trong năm 2018, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Châu Âu thể hiện trên một số mặt sau:

- Về công tác cải cách hành chính

Thực hiện quyết định số 119/QĐ của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về quy định chức năng, nhiệm vụ của Viện, Viện đã tiến hành thực hiện công tác sắp xếp lại đội ngũ công chức quản lý. Các bộ phận trực thuộc đơn vị đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, không bị chồng chéo về chuyên môn, về vị trí việc làm của cá nhân. Theo đó, Viện đã giảm được số lượng 3 đơn vị cấp Phòng.

- Công tác nghiên cứu khoa học:

Các cán bộ nghiên cứu đã tích cực tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học trên nhiều cấp độ: Các dự án nghiên cứu quốc tế, đề tài cấp nhà nước, đề tài Nafosted, đề tài cấp Bộ, đề tài tiềm lực, các báo cáo đột xuất, nhóm đặc nhiệm và các công việc chuyên môn của cơ quan. Trong năm 2018, Viện tiếp tục thực hiện các đề tài ở nhiều cấp khác nhau, cụ thể gồm:

+ 02 đề tài Quỹ Phát triển Khoa học Công Nghệ Quốc gia (Nafosted) tài trợ;

+ 01 đề tài thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 giai đoạn 2016 – 2020, với đề tài: Bảo tồn và phát triển tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên trong bối cảnh quốc tế mới;

+ 05 đề tài cấp Viện Hàn lâm được triển khai nghiên cứu trong 2 năm 2017-2018; 01 đề tài giao do Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam quản lý do TS. Vũ Thuỵ Trang làm chủ nhiệm đề tài đã nghiệm thu ở cấp Bộ.

+ 24 đề tài cấp cơ sở gắn kết chặt chẽ với chuyên môn của cá nhân và theo định hướng nghiên cứu của phòng/trung tâm và của Viện;

+ 02 dự án hợp tác quốc tế: (1) Dự án: Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân, do Liên minh Châu Âu tài trợ thực hiện trong giai đoạn 2017-2021, Viện Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan điều phối dự án và với các bên phối hợp; (2)Dự án hợp tác quốc tế: Các xu hướng hội nhập mang tính cạnh tranh ở Đông Nam Á, dự án do Liên minh Châu Âu tài trợ kinh phí, (thực hiện 3 năm: 2017-2020), dự án được thực hiện trên sự uỷ quyền của Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam.

- Về công tác xuất bản

Năm 2018, Viện đã công bố 05 đầu sách được dựa trên công bố kết quả nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu cấp Bộ, cấp nhà nước, trong đó có 02 cuốn sách quốc tế đăng tải ở nhà xuất bản quốc tế có uy tín ở Châu Âu- Đây là công trình nghiên cứu hợp tác của các cán bộ của Viện với các nhà khoa học thuộc Viện Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn Ba Lan. Các cán bộ Nghiên cứu của Viện đã công bố, xuất bản: 62 bài báo khoa học đã được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, trong đó và 05 đã công bố bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế và 02 bài báo đã được chấp nhận đăng và chờ công bố chính thức trong danh mục tạp chí quốc tế ISI/Scopus và 02 bài báo quốc tế và 20 bài viết đã gửi tới các tạp chí trong nước, đang thẩm định, chờ đăng.

- Về công tác Thông tin – Thư viện

Năm 2018, Thư viện đã bổ sung được 196 cuốn sách Việt và La tinh (trong đó có 66 cuốn bổ sung bằng kinh phí nhà nước cấp; nguồn biếu tặng cuốn sách Việt 29 cuốn và 101 cuốn sách nước ngoài từ dự án sách của Quỹ Châu Á), 18 đầu báo, tạp chí (9 đầu báo qua trao đổi). Trong năm qua, hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện tiếp tục được tin học hóa. Thư mục sách, báo được cập nhật thường xuyên. Tổng cộng số lượng biểu ghi trong năm 2018 là 500 biểu ghi và CSDL được tin học hoá giúp độc giả truy cập dễ dàng, thuận tiện. Cuốn thư mục CSDL năm 2018 cũng được đưa vào tra cứu nhằm phục vụ độc giả.

Năm 2018, thư viện tiếp tục tham gia dự án xây dựng thư viện điện tử - thư viện số - ngân hàng dữ liệu Viện Hàn Lâm KHXH. Hoàn thành 5500 trang số hoá tài liệu đề tài cơ sở từ 2013 tới nay cho dự án số hoá đề tài của Viện Hàn Lâm do Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin chủ trì. Thư viện Viện Nghiên cứu Châu Âu năm 2018 được cấp trang thiết bị (Bộ Scan sách, máy tính, bộ lưu trữ…) nhằm thực hiện công tác số hoá thư viện theo dự án Thư viện điện tử của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thực hiện.

Về phương hướng công tác năm 2019, Viện đặt ra các mục tiêu phấn đấu trong năm 2019 cụ thể như sau:

Thứ nhất, hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu các đề tài đang triển khai và thực hiện tốt, đúng hợp đồng kí kết các đề tài, dự án mới triển khai bắt đầu từ 2019 (Dự án quốc tế, đề tài thuộc Quỹ Nafosted, Đề tài Nghị định thư, đề tài Nhà nước, đề tài cấp Viện Hàn lâm và nhiệm vụ cấp cơ sở), khuyến khích các nhà khoa học tìm kiếm các dự án, đề tài trong và ngoài nước; chủ động tham mưu chính sách, đào tạo về các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong và ngoài nước.

Hai là, tiếp tục công bố một số công trình nghiên cứu có tính thực tiễn và hàm lượng khoa học cao trong nước và quốc tế để khẳng định vai trò, uy tín của Viện, tiếp tục thực hiện báo cáo các nhiệm vụ đột xuất tới Lãnh đạo Viện theo chức năng, thẩm quyền của Viện.

Ba là, tiếp tục phát triển hợp tác quốc tế với các viện nghiên cứu, trường đại học ở châu Âu, trong khu vực và trên thế giới trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, hội thảo khoa học và đào tạo nguồn nhân lực của Viện và đất nước;

Bốn là, tiếp tục mở rộng mạng lưới nghiên cứu Châu Âu tại Đông Nam Á nhằm phổ biến các tri thức, phối hợp nghiên cứu các dự án, đề tài và Hội thảo chung nhằm trao đổi học thuật, chuyên môn giữa các nhà khoa học Việt Nam và khu vực về Châu Âu học.

Năm là, tập thể Viện phấn đấu đạt được một trong các danh hiệu thi đua sau đây: được tặng Cờ thi đua của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Sáu là, Viện tiếp tục khuyến khích, động viên các cán bộ nghiên cứu của Viện công bố, đăng tải nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành 01 bài/ người và các bài trên tạp chí quốc tế có uy tín (1-2 bài đăng trên tạp chí trong danh mục xếp hạng Scopus/ISI);

Các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng, hoàn chỉnh báo cáo tổng kết của Viện. Các ý kiến tập trung vào các nội dung sau: về việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của đề tài các cấp, về công tác hoạt động đoàn thể, về nâng cao tạp chí tiếng Anh trên website của Viện, về nâng cao chất lượng và đăng tải thông tin trên website của Viện…..

Phát biểu tại Hội nghị, TS.Đặng Xuân Thanh đã biểu dương những nỗ lực đạt được của Viện Nghiên cứu Châu Âu trong năm 2018, cũng như chúc mừng Viện Nghiên cứu Châu Âu 25 năm thành lập. Đồng chí nhấn mạnh rằng Viện nghiên cứu Châu Âu đã có sự phát triển rõ rệt không chỉ trong công tác chuyên môn nghiên cứu khoa học mà các mặt khác. Thế hệ trẻ trong Viện Nghiên cứu Châu Âu đã có sự trưởng thành cho thấy sự quan tâm sát sao của Lãnh đạo Viện qua công tác đào tạo cán bộ. Đồng chí cũng khen ngợi Viện nghiên cứu Châu Âu là Viện dẫn đầu trong khối nghiên cứu quốc tế về công bố xuất bản phẩm quốc tế. Bên cạnh các kết quả đạt được, đồng chí Đặng Xuân Thanh cũng nêu ra những thách thức mà Viện Nghiên cứu phải đối mặt trong bối cảnh tình hình hội nhập mới. Qua đó, đồng chí đã đề nghị Viện cần tiếp tục mở cửa, hợp tác nghiên cứu đi vào chiều sâu, gắn liền với định hướng phát triển chung của Viện, nghiên cứu ngoài để phục vụ bên trong; lựa chọn nghiên cứu cơ bản; lãnh đạo trong quản trị phải công khai, minh bạch, dân chủ. Thay mặt Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, đồng chí chúc mừng thành công và ghi nhận kết quả đạt được của Viện, và nhấn mạnh Viện cần nỗ lực hơn nữa, đóng góp vào thành quả chung khoa học của Viện Hàn lâm.

Thay mặt đơn vị, PGS.TS.Nguyễn An Hà – Viện trưởng đã chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp, chỉ đạo của các đại biểu và mong muốn nhận được sự quan tâm hỗ trợ cũng như sự chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo và các ban chức năng của Viện Hàn lâm để Viện Nghiên cứu Châu Âu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

 

                                                                                                                                     Phương Dung

 

 Các tin đã đưa ngày: