Tọa đàm chia sẻ dự án với chủ đề “Tiếp cận hỗ trợ công nhân của các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động: Chia sẻ kết quả từ các dự án F.O.B, EWWB, QTU trong khuôn khổ dự án ECOW”

Trong khuôn khổ thực hiện dự án “Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân (ECOW)” do Liên minh châu Âu đồng tài trợ, chiều ngày 05/10/2021, Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) cùng các đối tác phối hợp với Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng, Viện Công nhân và Công đoàn, Trung tâm nâng cao chất lượng cuộc sống, tổ chức chia sẻ kết quả hoạt đông của 3 tiểu dự án với chủ đề “Tiếp cận hỗ trợ công nhân của các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động: Chia sẻ kết quả từ các dự án F.O.B, EWWB, QTU trong khuôn khổ dự án ECOW”. Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Thông báo mời tham dự Hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Quản trị nhà nước: Vấn đề lý luận và thực tiễn”

Thông báo mời tham dự Hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Quản trị nhà nước: Vấn đề lý luận và thực tiễn”