Tọa đàm khoa học “Tác động của hội nhập Châu Âu đối với nền kinh tế Ba Lan”

Tọa đàm khoa học “Tác động của hội nhập Châu Âu đối tới nền kinh tế Ba Lan”