HỘI THẢO “THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VÀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỈNH SƠN LA TRONG BỐI CẢNH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH EVFTA”

HỘI THẢO “THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VÀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỈNH SƠN LA TRONG BỐI CẢNH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH EVFTA”