Chức năng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Châu Âu

03/02/2020

Chức năng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Châu Âu

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU

Căn cứ theo Quyết đinh số 1203/QĐ-KHXH ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Nghiên cứu Châu Âu có chức năng, nhiệm vụ như sau:

Chức năng

Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội của các nước và các tổ chức khu vực của Châu Âu; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước đối với Liên minh Châu Âu, các tổ chức khu vực và các quốc gia trong khu vực Châu Âu; tư vấn khoa học và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội liên quan đến khu vực Châu Âu.

Nhiệm vụ và quyền hạn

        1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm kế hoạch dài hạn, 3 năm, hàng năm của Viện Nghiên cứu Châu Âu và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

        2. Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội của các nước và các tổ chức khu vực Châu Âu.

        a) Lý luận và thực tiễn về sự phát triển của các quốc gia, các tổ chức ở khu vực Châu Âu; về kinh tế, chính trị, lịch sử, văn hoá, xã hội, môi trường và phát triển, an ninh, quốc phòng, quan hệ quốc tế.

        b) Quá trình hình thành và phát triển liên kết khu vực ở Châu Âu; đánh giá, dự báo tác động của chính sách và sự phát triển của khu vực đến mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên minh Châu Âu, với tổ chức khu vực Châu Âu và với các nước thuộc khu vực Châu Âu.               

        3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu Châu Âu học; tham gia đào tạo sau đại học phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm và theo đề nghị của các tổ chức, cơ quan ở trong nước và nước ngoài.

        4. Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các bộ, ban, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm.

        5. Tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Châu Âu.

        6. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.

        7. Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức, cơ quan ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; quản lý tư liệu của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học.

          8. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

       9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm.

 

 

 

 


ies.gov.vn


Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự Videos

Thủ tướng làm việc với các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (12/12/2021) Tư liệu Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội 60 năm (11/12/2021)

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Châu Âu
Copyright 2021- Viện Nghiên Cứu Châu Âu
Địa chỉ: Tầng 8, 176 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 38572735 Fax: (84.24) 35374905
Email: vienncca@gmail.com