Tìm kiếm

Tạp chí Châu Âu số 11 năm 2022

30/11/2023

CHIẾN LƯỢC NĂNG LƯỢNG CỦA LIÊN BANG NGA

Nguyễn Thanh Lan*

Tóm tắt: Từ trước đến nay, ngành năng lượng vẫn là ngành có mức lợi nhuận khổng lồ và giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của nhiều nước. Đây là một lợi thế rất lớn đối với những quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như Liên bang Nga. Bài viết đề cập đến các chiến lược năng lượng của Liên bang Nga qua các giai đoạn, đưa ra một số đánh giá bước đầu trong quá trình thực hiện những chiến lược này.

Từ khóa: năng lượng, Liên bang Nga, thuận lợi, thách thức

Abstract: Up to now, the energy industry is still a huge profitable industry and plays an important role in the economic development of many countries. This is a huge advantage for countries possessing rich natural resources like the Russian Federation. The article refers to the energy strategies of the Russian Federation through stages, makes some initial assessments in the implementation process of these strategies.

Keywords: energy, Russian Federation, advantages, challenges

VAI TRÒ CỦA EU TRONG QUẢN TRỊ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU:

NHỮNG THÁCH THỨC TRONG BỐI CẢNH MỚI

Đinh Thị Ngọc Bích*

Tóm tắt: EU theo đuổi các mục tiêu chính sách khí hậu đầy tham vọng, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để khẳng định vai trò lãnh đạo quốc tế trong biến đổi khí hậu. Với tư cách là một chủ thể đặc thù trong thể chế hỗn hợp quản trị biến đổi khí hậu, EU tương tác với các tổ chức quản trị khí hậu toàn cầu theo nhiều cách khác nhau. Bài viết tóm lược các công bố gần đây trong lĩnh vực nghiên cứu quốc tế và thể chế, đánh giá vai trò của EU trong quan hệ đối tác toàn cầu về biến đổi khí hậu cũng như những thách thức trong bối cảnh mới.

Từ khoá: biến đổi khí hậu, hợp tác, Liên minh Châu Âu, thể chế hỗn hợp

Abstract: The EU pursues ambitious climate policy goals, while working closely with international partners, to assert international leadership in climate change. As a specific actor in the hybrid institutional complex (HIC), the EU interacts with global climate governance organizations in a variety of ways. This paper summarizes recent publications in the international and institutional studies, assessing the EU’s role in the global partnership for climate change as well as the challenges in the new context.

  • climate change, partnership, European Union, hybrid institutional complex

CHÍNH SÁCH VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH CÔNG

 Ở LIÊN MINH CHÂU ÂU

Đặng Thị Phương Hoa*

Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng thông tin thứ cấp để tiếp cận chính sách hỗ trợ hành chính công ở Liên minh Châu Âu giai đoạn 10 năm trở lại đây. Các tổ chức của EU và các quốc gia thành viên xác định các cơ quan hành chính công cần phải vững chắc nếu EU muốn vững mạnh. Các thể chế công có chất lượng đóng vai trò quan trọng đối với EU trong việc giải quyết khủng hoảng khí hậu cũng như quá trình chuyển đổi kinh tế và xã hội. Chất lượng của các thể chế và việc thực thi các chính sách một cách mạch lạc là một phần của chính các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc. Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận chính sách công, văn bản luật pháp nếu có chỉ mang tính dẫn dụ. 

Từ khóa: hành chính công, luật EU, tiêu chuẩn hóa, quản trị nhà nước

Abstract: The paper used secondary information to approach public administrative support policy in the European Union in last 10 years. The EU’s institutions and its Member States determine Public Administrations need to be strong if the EU want to be strong. Quality public institutions are vital to the EU in addressing the climate crisis and economic and social transition. The quality of institutions and the coherent implementation of policies are part of the United Nations Sustainable Development Goals themselves. The paper used public policy approach, legal documents, if any, are for reference.

Keywords: public administration, EU law, standardization, national governance

 

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP SỐ Ở ITALIA

 

Trần Thị Thu Huyền*

Tóm tắt: Từ đầu thế kỷ XXI, nông nghiệp số hay nông nghiệp 4.0 đã trở thành xu hướng quan trọng trong phát triển nông nghiệp của Italia. Bài viết cho thấy sự chuyển đổi số trong nông nghiệp ở Italia đã góp phần quan trọng đối với việc nâng cao năng suất, gia tăng chất lượng sản phẩm, cải thiện môi trường và cung cấp những giải pháp cho biến đổi khí hậu. Lợi ích của nông nghiệp số Italia đã và đang tăng lên cùng với quá trình nâng cao nhận thức của người nông dân đối với máy móc, công nghệ số, với những hỗ trợ tài chính của chính phủ, và sự phát triển của các doanh nhiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm.

Từ khoá: nông nghiệp số, nông nghiệp 4.0, Italia

Abstract: Since the beginning of the 21st century, digital agriculture or agriculture 4.0 has become an important trend in the agricultural development of Italy. The paper showed that, digital transformation in Italy’s agriculture has made important contributions to improving productivity and increasing product quality, improving the environment, and providing solutions to climate change. The benefits of Italian digital agriculture have been growing with increasing awareness among farmers about machines, digital technology, financial support from the government, and the development of the small and medium enterprises in the field of agriculture and foo production.

Keywords: digital agriculture, agriculture 4.0, Italy 

 

KHUNG PHÁP LUẬT VỀ

KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở PHẦN LAN

Đinh Thị Ngọc Linh*

Tóm tắt: Nền kinh tế Phần Lan dựa chủ yếu vào tài nguyên rừng và một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng như bột giấy và giấy, luyện kim và sản xuất các sản phẩm kim loại. Mặc dù là nước có mật độ dân số thấp, nhưng Phần Lan là một trong những quốc gia phải chịu áp lực tương đối lớn về ô nhiễm môi trường nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Phần Lan đã có những kết quả khả quan trong việc bảo vệ môi trường nước. Bài viết đề cập tới cơ sở pháp lý kiểm soát môi trường nước ở Phần Lan và một số kết quả mà nước này đã đạt được trong quản lý và bảo vệ môi trường nước.

Từ khoá: quản lý, môi trường nước, Phần Lan

Abstract: The Finnish economy is based mainly on forest resources and a number of energy-intensive industries such as pulp and paper, metallurgy and the manufacture of metal products. Although, being a country with a low population density, Finland is one of the countries that suffers from relatively high pressure on water pollution. However, in recent years, Finland has had positive results in protecting the water environment. The article mentions the legal basis for controlling the water environment in Finland and some of the results that the country has achieved in the management and protection of the water environment.

Keywords: management, water environment, Finland 

CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHỀ KÉP

CỦA ĐỨC VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA VIỆT NAM

Lê Thị Kim Oanh*

Tóm tắt: Hệ thống đào tạo nghề kép là mô hình đào tạo chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống đào tạo ở Đức, được thế giới công nhận là mô hình đào tạo tiên tiến với mục đích chính là phát triển một lực lượng lao động chất lượng cao và giảm tỉ lệ thất nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả tổng quan về hệ thống đào tạo nghề kép của Đức, các yếu tố tạo nên thành công của hệ thống đào tạo nghề kép của Đức, từ đó rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: hệ thống đào tạo, đào tạo nghề kép, Đức, Việt Nam

Abstract: The dual vocational training system is a training model that occupies an important position in the training system in Germany, recognized worldwide as an advanced training model with the main purpose is to develop a high-quality workforce and reduce the unemployment rate for students after graduation. The paper reviews the dual system of vocational training in Germany, the factors that make up the success of the dual system of vocational training in Germany, thereby drawing experiences for Vietnam.

Keywords: training system, dual vocational training, Germany, Vietnam

 

BẤT BÌNH ĐẲNG TRONG TIẾP CẬN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở PHÁP: NHÌN TỪ TÁC PHẨM “NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ” CỦA PIERRE BOURDIEU VÀ JEAN-CLAUDE PASSERON ĐẾN THỰC TẾ NĂM 2020

 

Hoàng Văn Dũng*

 

Tóm tắt: Bài viết tóm tắt một số nội dung và nhận định chính của hai nhà xã hội học Pierre Bourdieu và Jean-Claude Passeron về sự bất bình đẳng cơ hội trong giáo dục đại học của những sinh viên thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau. Đồng thời, bài viết sử dụng số liệu thống kê để xem xét lần lượt 4 mối quan hệ sau sau: nguồn gốc xã hội của sinh viên và ba cấp học là cử nhân, thạc sĩ, và tiến sĩ; nguồn gốc xã hội của sinh viên và ngành học; nguồn gốc xã hội của sinh viên trong các lớp dự bị để thi vào các trường lớn và trong các trường lớn; tỷ lệ có bằng đại học theo môi trường xã hội. Từ đó, bài viết bàn luận về tính đặc sắc trong nghiên cứu của Bourdieu và Passeron dù bối cảnh xã hội đã có nhiều thay đổi.

Từ khóa: Pierre Bourdieu, bất bình đẳng giáo dục, thừa kế văn hóa, nước Pháp những năm 1962-1963, nước Pháp năm 2020

Abstract: The article analyzes some of the main contents and explanations of two sociologists Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron on the inequality of opportunities in higher education for students from different social classes. Then, the article uses statistics to examine successively the following four reports: social origins of students and three levels of study: bachelor, master and doctorate; social origins of students and courses of studies; social origins of students and higher school preparatory classes and “grandes écoles”; the percentage of university graduates by social background. Since then, the article will discuss the relevance of Bourdieu and Passeron’s research despite the many profound educational developments.

Keywords: Pierre Bourdieu, inequalities of opportunities, cultural heritage, France 1962-1963, France 2020

 

BẢO TRỢ XÃ HỘI Ở ĐỨC: CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHO GIAI ĐOẠN

ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Nguyễn Bích Thuận*

Tóm tắt: Bài viết phân tích những chương trình, hoạt động bảo trợ xã hội của Đức, đặc biệt trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Nhìn chung, hệ thống bảo trợ xã hội của Đức được đánh giá khá bền vững, với tỷ lệ bao phủ cao của cả các chương trình bảo hiểm dựa vào đóng góp và không dựa vào đóng góp, cũng như việc cải thiện đáng kể các chỉ số nghèo đói... Tuy vậy, vấn đề già hoá dân số và gần đây là đại dịch COVID-19 đã mang đến nhiều thách thức cho quốc gia này. Mặc dù tác động của những điều chỉnh về các chương trình bảo trợ xã hội còn hạn chế, Đức vẫn được coi là một trong những nước thành công so với nhiều quốc gia châu Âu khác trong vấn đề quản lý sức khoẻ cộng đồng và duy trì sự ổn định về kinh tế - xã hội. Do đó, mô hình hệ thống bảo trợ xã hội của Đức có thể mang lại những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc điều chỉnh hệ thống của mình trong tương lai.

Từ khóa: bảo trợ xã hội, Đức, COVID-19, tác động

Abstract: The article is an overview of German social protection system, especially during COVID-19 pandemic. In general, the German social protection system is quite sustainable with high coverage of both contributory and non-contributory schemes, the improvement in poverty and social exclusion index etc. Although the impacts of social protection reforms are rather limited, especially during the past few years due to challenges brought by aging population and recently COVID-19 pandemic, Germany is still viewed as a successful country in public health management and maintaining the social - economic stability. The case of German social protection system, therefore, could provide useful lessons for Vietnam in enhancing its system in the future.

Keywords: social protection, Germany, COVID-19, impact

 

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

VỀ QUYỀN CON NGƯỜI VÀ QUÁ TRÌNH LUẬT HÓA

Nguyễn Thị Thơm*

Tóm tắt: Bài viết phân tích vấn đề nhân quyền trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, trong quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình luật hóa quyền con người ở Việt Nam. Những tiến bộ và đóng góp của Việt Nam vào sự nghiệp chung là thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người trên tất cả các cấp độ đã được các nước ASEAN ghi nhận, đề cử Việt Nam đại diện ứng cử trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Từ khóa: quyền con người, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, luật hóa

Abstract: The article analyzes the human rights issues in Ho Chi Minh’s thought, in the view point of the Communist Party of Vietnam and the process of human rights legalization in Vietnam. Vietnam’s progress and contributions to the process of promoting and protecting human rights at all levels have been recognized by ASEAN countries and Vietnam was nominated as a candidate for the member of the United Nations Human Rights Council for the term 2023-2025.

Keywords: human rights, human rights perspective of CPV, legalization

 

Phóng sự Videos

Thủ tướng làm việc với các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (12/12/2021) Tư liệu Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội 60 năm (11/12/2021)

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Châu Âu
Copyright 2021- Viện Nghiên Cứu Châu Âu
Địa chỉ: Tầng 8, 176 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 38572735 Fax: (84.24) 35374905
Email: vienncca@gmail.com