Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2023

26/01/2024

Sáng ngày 26/1/2024, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động (VCNLĐ) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 

Chủ trì Hội nghị (từ trái sang phải): PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, TS. Phan Chí Hiếu, PGS.TS. Phạm Minh Phúc

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối), có đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Về phía Công đoàn Viên chức Việt Nam có đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Về phía Viện Hàn lâm có sự hiện diện của TS. Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm là PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và PGS.TS. Tạ Minh Tuấn; PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh; đại diện Lãnh đạo các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị và đại diện VCNLĐ đơn vị. Đại biểu Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ tham dự trực tuyến.

                           Ban Thanh tra Nhân dân Viện Hàn lâm, nhiệm kỳ 2024-2026 ra mắt Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh đã trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo nêu rõ: Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng quyết định hoàn thành các mục tiêu đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIX của Đảng bộ Viện Hàn lâm. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2024, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, phát triển”, Viện Hàn lâm và các đơn vị cần chủ động bám sát các chủ trương, định hướng, Chỉ thị và Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và kế hoạch công tác của Viện Hàn lâm, áp dụng đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao để tổ chức thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, đặc biệt là các nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo các nội dung chính:

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, Văn phòng Viện Hàn lâm và Nhà xuất bản Khoa học xã hội

                                             dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023

Thứ nhất: Về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho viên chức và người lao động, nhất là các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chế độ, chính sách đối với VCNLĐ…

Thứ hai: Về thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Chú trọng tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, đẩy mạnh khảo sát chuyên sâu, công bố các báo cao nghiên cứu có giá trị khoa học lớn, các đánh giá, dự báo tình hình có giá trị thực tiễn, định hướng chính sách cao. Đồng thời tăng cường các hoạt động tư vấn chính sách gắn với tình hình kinh tế- xã hội của đất nước và từng địa phương; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế và nâng cao chất lượng và uy tín trong đào tạo.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Phan Chí Hiếu và Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Nguyễn Đức Minh trao tặng bằng khen

cho Chiến sỹ thi đua cơ sở là Lãnh đạo các đơn vị: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Nhà nước và Pháp luật,

                Viện Nghiên cứu Con người và Viện Nghiên cứu Trung Quốc

Thứ ba: Về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, nâng cao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng thực chất, có hiệu quả; gắn kết việc thực hiện dân chủ với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện Hàn lâm. Phát huy hơn nữa vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện chính sách pháp luật, Nghị quyết hội nghị VCNLĐ, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Phan Chí Hiếu trao bằng khen cho 03 Chiến sỹ thi đua cấp Viện Hàn lâm đến từ Viện Nghiên cứu

                Phát triển bền vững Vùng, Viện Kinh tế Việt Nam và Văn phòng Viện Hàn lâm

Thay mặt Công đoàn Viện Hàn lâm, PGS.TS. Phạm Minh Phúc trình bày Báo cáo công tác đời sống của VCNLĐ Viện Hàn lâm năm 2023. Công đoàn Viện Hàn lâm đã kip thời triển khai các hoạt động chăm lo đời sống, giám sát, hỗ trợ theo đúng chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với thực tế tại Viện Hàn lâm. Các cấp công đoàn đã phối hợp tốt với thủ trưởng các đơn vị khẩn trương phổ biến, quán triệt và tổ chức xây dựng các chương trình, kế hoạch chăm lo đời sống và giám sát, hỗ trợ VCNLĐ trên cơ sở bám sát Nghị quyết Hội nghị VCNLĐ của đơn vị; bám sát nhiệm vụ và các sự kiện chính trị của đất nước, của Viện Hàn lâm, từng bước đổi mới hình thức, nội dung triển khai công tác chăm lo đời sống phù hợp, gắn với các hoạt động thực tế của từng đơn vị và hoạt động công đoàn, góp phần động viên VCNLĐ tăng cường tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần với chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự liên quan đến các vấn đề về đánh giá thực hiện qui chế dân chủ cơ sở tại đơn vị; nhấn mạnh vai trò quan trọng của công đoàn, đặc biệt là sự kết nối Công đoàn với Lãnh đạo trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của VCNLĐ trong cơ quan. Các đại biểu cũng có một số góp ý liên quan đến công tác tổ chức- cán bộ nhằm bổ sung nguồn nhân lực đang thiếu hụt hiện nay và các chính sách có liên quan. Bên cạnh đó, các ý kiến tập trung nhấn mạnh, cần tăng cường tinh thần đoàn kết giữa VCNLĐ, nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương và dân chủ; vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Hội nghị đã tiến hành Bầu Ban Thanh tra nhân dân Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (nhiệm kỳ 2024-2026) gồm 07 đồng chí như sau:

1.   Đ/c Phạm Văn Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa

2.   Đ/c Nguyễn Linh Giang, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật

3.   Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Ban Quản lý khoa học

4.   Đ/c Bùi Thị Tuyết Nhung, Ban Tổ chức- Cán bộ

5.   Đ/c Đỗ Hữu Phương, Phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm

6.   Đ/c Tống Thị Hà Phương, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Ban Kế hoạch- Tài chính

7.  Đ/c Đàm Thị Thư, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đảng- Đoàn thể.

Thay mặt Ban Tổ chức – Cán bộ, đ/c Ngô Tiến Phát, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức- Cán bộ, Viện Hàn lâm trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua- khen thưởng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Hội nghị đã tiến hành Công bố và trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân năm 2023. Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, PGS.TS. Tạ Minh Tuấn đã phát động thi đua năm 2024 và ký giao ước thi đua.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm- PGS.TS. Nguyễn Đức Minh và PGS.TS. Tạ Minh Tuấn trao bằng khen

                              cho các Tập thể Lao động xuất sắc năm 2023

Kết luận tại Hội nghị, TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực không ngừng cũng như kết quả đạt được của Viện Hàn lâm, Công đoàn Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc trên các mảng công tác về chuyên môn, đoàn thể và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho VCNLĐ. Chủ tịch mong muốn, các lãnh đạo đơn vị trực thuộc cùng các tổ chức chính trị- xã hội Viện Hàn lâm sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục điểm còn tồn tại, hạn chế. Đặc biệt là nâng cao nhận thức và thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt chuyên môn, công tác; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; đổi mới công tác thi đua- khen thưởng; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn và các cấp Lãnh đạo nhằm thực hiện đầy đủ quyền lợi, chính sách cho VCNLĐ; cùng đoàn kết, nhất trí, cải thiện môi trường làm việc, tiết kiệm, chống lãng phí…

                                                               Toàn cảnh Hội nghị

Đối với VCNLĐ, Chủ tịch nhấn mạnh, cần nâng cao ý thức công việc, tăng cường tính chủ động trong công tác và đoàn kết, nhất trí; khẳng định vai trò quan trọng tổ chức công đoàn trong các đơn vị. Qua đó Chủ tịch tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, nhất trí và đồng lòng, toàn thể VCNLĐ trong toàn Viện Hàn lâm sẽ vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2024 sắp tới.

Kết thúc Hội nghị, Ban Thư ký đã trình bày Dự thảo Nghị quyết của Hội nghị và được 100% đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua.

 


Nguyễn Thu Trang

https://vass.gov.vn/hoi-nghi-hoi-thao/Hoi-nghi-dai-bieu-vien-chuc-nguoi-lao-dong-Vien-Han-lam-Khoa-hoc-xa-hoi-Viet-Nam-nam-2023-1524


Xem tin phát hành ngày:

Phóng sự Videos

Thủ tướng làm việc với các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (12/12/2021) Tư liệu Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội 60 năm (11/12/2021)

Phóng sự hình ảnh

Liên kết Website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU ÂU - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Bản quyền thuộc về Viện Nghiên Cứu Châu Âu
Copyright 2021- Viện Nghiên Cứu Châu Âu
Địa chỉ: Tầng 8, 176 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84.24) 38572735 Fax: (84.24) 35374905
Email: vienncca@gmail.com